زمين شگاف شونده (پاره شونده)

 

زمين شگاف شونده (پاره شونده):

 

" وقسم است به زمين درز شونده ( پاره شونده )  ". سورۀ (86)الطارق، آيۀ 12.

 

کلمۀ " الصدع" که در آيۀ متذکره بکاررفته است، در زبان عربی به معنی ترکيدن، شق شدن، واز هم جداشدن ميباشد که قسم خوردن خداوند متعال به اين امرمانند سائر آيات دلالت به مهم بودن آن وقابل توجه بودن آن ميکند. سائنس دانها برای بار اول در سالهائ 1945 و1946 برای تحقيقات ومطالعۀ منابع معدنی به اعماق بحرها واقيانوسها پايین شدند. يکی از دست آوردهائ مهمی که ازين تحقيقات بدست آمد کشف شکستگی ها ومناطق شق شدۀ زمين بود. قشروياطبقۀ سنگئ بيرونئ زمين دارای تعداد زياد درزها وشکستگی هائ بود ه که ده ها هزارکيلومتر از شمال به جنوب واز شرق به غرب امتداد داشتند. همچنان سائنس دانها اظهار داشتند که در زير ابحاربه عمق 100 الی 150 کيلومترمواد خميره یی معدنئ مذاب  نيز موجود ميباشد.

 

از طريق همين درزها وشکستگی ها توده ها ی مواد مذاب آتشفشانی بر کف بحرها ريخته و سبب سرد شدن مقدار زياد وقابل توجه حرارت ميگردد، که بخش بزرگ اين سنگهائ ذوب شده کوههائ زير ابحار را تشکيل ميدهند. اگر زمين دارائ چنين تعاملات و تخليۀ مقدارزياد حرارت درونی اش در بحرها ازطريق همين شگاف ها وشکستگی ها نميبود، پس زنده گی بروئ زمين نا ممکن ميشد.

 

جای شکی نيست که اين معلومات جديد سائنسی را که تقاضای تکنالوژئ جديد را ميکرد، قرآن کريم 1400 سال قبل بيان داشته ومعجزه بودنش را بار ديگری  به اثبات ميرساند. درحاليکه قبل از کشف اين پديده ها وحقايق حتی کسانيکه آين آيات را ميخواندند نيزمعنی اين آيات را محض شق شدن زمين در اثر باران وروئيدن گياه ونباتات منحصر ميدانستند. اما اين هم يکی ازدلائل معجزه بودن قرآن است که در هر وقت وزمان حسب دانش وفهم همان زمان قابل تفهيم وتفسيراست.

 

منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *