حفاظت از اطفال به روايت تصوير

 

حفاظت از اطفال به روايت تصوير

 

دفاع از اولاد ولوکه به قيمت جان هم تمام شود، امری است طبيعی وفطری که شامل حال همه زنده جانها به شمول انسانها وحيوانات ميشود. خصوصاً مادر، اين پديدۀ نهايت گرانقدر ومهربان که نميتوان هيچکسی ويا چيزی را در ترحم وفداکاری با آن مقايسه نمود.

اينک در تصاوير ذيل تلاش ، احساسات و فداکاری های حيوانات مادر را تماشا نماييد:

 

 

 

 

 

 

——————————————————–

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *