ټولی ژبی —- سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ګرانو خويندو ورونو، زه می ګران افغانستان غواړم

پا ک له تعصبه ، ټو لی ژ بی د ا فغا ن غوا ړم

 

نوری ژبی کور کښی می لسا ن د خپلو ورونو د ی

زه به څه پښتون يم که په ورونو کښی می ځان غواړم

 

دومره زه ټيټ نه يم چه ټيټ وبولم د کور خلک

ځان سره نيکنا مه په نړی کښی هر افغا ن غواړم

 

لری که د ځان کړمه د ښمن به پری ود ا ن کړمه

زه کم عقل نه يم شا او خوا کښی با زوګا ن غواړم

 

ژ بی د ی ګلو نه په يو ګل به پسرلی نه شی

رنګ په رنګ ګلونه، په وطن کښی ګلستان غواړم

 

زه به می د قا م شمله ا و چته په ا خلا ق کړمه

ځکه په ښا يست د ټولو ژبو ملک ود ا ن غوا ړم

 

ژبه و سيله د تعا رف د ه څه و يا ړ نه د ه

قوم يی که هرڅه وی، د ټو لنی ښه انسان غواړم

 

خلک می تورن کړی ، چه زه کفر د پښتو وا يم

داسی يی مؤمن يم ، چه جنت می په ايمان غواړم

 

فرق نه کوی ما ته که د مور وی که د ورور ژبه

ټول دی زما ژبی، زه په کور کښی می امان غواړم

 

قد ر ا حترا م د ټو لو ژبو د ه وا جب په ما

ځکه چه می ژبی ته عزت زه سليما ن غوا ړم

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

د پښتوشعرونواصلی پاڼی ته

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *