ای وطنه —امرالدین سرحد

 

 

ای وطنه

 


امرالدین سرحد

 

تل دی یادومه ای وطنه په سندرو کښې

مینه دی توده ده زما رګونوکښې

ویاړم څې جرګي په تا راټولي دي

نیغه دی شمله ده محفلونوکښې

تل دی یادومه په سندروکښې

 

خلک نن لړلی په سرووینودي

لږڅه پریشانه له پردیودي

تیری به ناخوالی شي په تا باندی

نوم دی مدام لولم تاریخونوکښې

تل دی یادومه په سندروکښې

 

ستا د زړګی ټپ ته به ملهم شمه

ستا دپرمختګ شاته اړم شمه

مخ د ماشومانو په ښونځیوشي

جوړدی پوهنځي شي په ښارونوکښې

تل دی یادومه په سندروکښې

 

غواړم کروندي شني په غنمو شي

جوار،اوربشي لو بیا په بزګرو شي

کليو هم ښاروکښې غلي ډیري شي

سترګي شي مړي په بازارونوکښې

تل دی یادومه په سندروکښې

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *