تش په نوم مسلمان —- سليمان شاه صوفی زاده

تش په نوم مسلمان

وطن ز مونږ خرا ب شو ته رفتا ر کوی په شا ن — بد ن زمونږ کبا ب شو ا فتخا ر کو ی په ځان

غر ه مه شه تير يږ ی ستا وختونه ا و دو را ن — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

چه مات ئی کړل روسان هغه ريښتينيی مسلمان ؤ — قدرت ئی په لاس درکړل د خالق لوی امتحا ن ؤ

بدله دی کړه لاره په آخر کښی شوی نا ځوا ن — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

اصلی مجاهد نه ئی مجاهد نوم درته ننګ دیافغان او مسلمان سره په کوم دليل دی جنګ دی

ته زا ر له مجاهده شی نه پت لری نه شا ن — عمل په قرآ ن نه کړی تش په نوم ئی مسلما ن

په ز ړ ه کښی رحم نلری، منی ته د شيطا ن — قدرت د پاره و ژ نی د وطن ښکلی ځوا نا ن

نجيب ، کارمل ، ترکی ، ا مين هم ؤ په د ا شا ن — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

ګرد ونه ا و د ود ونه د ی وطن کښی زلزله ده — حيرا ن يمه تيږه ستا بد ن کښی ا و که زړه ده

محشر کښی به د خلکو وی لاسونه ستا ګريوا ن — عمل په قرآن نه کړی تش په نوم ئی مسلما ن

د چا له برکته چه نن مست ئی ، شهيد ا ن ؤ — سا تو نکی د نا موس ا و مدا فع د هر ا فغان ؤ

ډا لری با د و ی ته مری د لو ږ ی ئی بچيا ن — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

چه ډک ورنه با نکونه د آ سيا ا و ا وروپا د ی — دا د ومره شتمنئ د ی د با با ا و که د نيا د ی

نا می په " کازينو" کښی ئی اوبا سی بنډ لان — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

منشاء د شرارت چه ؤ په تا باند ی نن خا ند ی — روسانو تا لی څټی نن ځا نو نه ا وچت کا ند ی

تادين اوايمان هيرکړل، شول ماديات درباندی ګران — عمل په قرآن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

نړئ کښی چه کم قدر شول مسلم، دا ستا د لاسهتا کيښود ل گا مونه ا سلامی ا مت د پا سه

لمنه ا ړ و ی په سر، ته څو مره ئی نا د ا ن — عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

چه وران دی خپل وطن کړل مجاهد که داړه مارئیپه نوم ته مسلمان خو حقيقت کښی لوی ښامارئی

نړئ درپوری خاندی چه سړی د ی که ليوا ن ؟عمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

تر څو به کنی کندی د مظلوم ولس په لاره ؟اوڅو به مخنيوئ کړی پيوستون د ولس ما ره؟

نه کفر، نه ا لحا د شته، شا ا و خوا د ی با ايما نعمل په قرآ ن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

لږ غور، فکر وکړه ،سردی ټيټ کړه په ګريوا ن — الله ته په سجده شه محکمه کړه ته خپل ځا ن

غمجن صوفي زا د ه شو، د وطن وژنی بچيا ن — عمل په قرآن نکړی تش په نوم ئی مسلما ن

سليمان شاه صوفی زاده

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *