مـرگِ ا نـسـا نیـت —- محمد اصغر عبادی

مـرگِ ا نـسـا نیـت

محـمـد ا صـغـر (عبادی)

 

گل لا لـه بـه د شت روئیــد ، ا مـــا —- بـــد یــد م د ا غـهــا یــش بیـش گـشتـه

 

نـد ا رد تـا زه گی هــا ي گـذ شــته —- کمی بـد رنگ زچــند سا ل پیش گـشتـه

 

نمی خـوا هــد کسی رویـش بـبـیـنـد —- نهـا ن ا زد یگــر وا ز خــویـش گـشتـه

 

سا قه ا ش هـم ند ا رد تا ب سا بق —- که خــــم هرد م به پشت وپیـش گـشتـه

 

بروي کس نمی خــنـد د ، ا زآ نــرو —- بـد ا نســـــتم کــه چـیـزی پیـش گـشتـه

 

بپـرسـید م: ا ي لالـه سبـب چیست؟ —- کــه ا ینسا ن د ا غها یـت بـیش گـشتـه

 

نه ئي تولا لـه ی سرخرنگ سـا بق —- بگـو: آ خـــرچــه بـرتــوپـیـش گـشتـه ؟

 

بگفـتا:واي چه گویم، واي چه گویم —- نمــید ا نی چــه آ خــــر پـیـش گـشتـه ؟

 

به هـرسـوگـرروی د رشهـروقــریـه —- جـسـم ا نـسا ن بـه زمـین لـیش گـشتـه

 

نمی بـیـنی کــه قــتـل ومـرگ ا نــسـا ن —- بسیـا رآ ســا ن زمـــرگ مـیش گـشتـه

 

تملـق ، خـدعـه وفــریـب ونـیــرنگ —- زمــا ن را را ه ورســــم وکـیش گـشتـه

 

سخـن را ست ویا حــرف حـقیـقــت —- بـرا ی مــرد مـــا ن چــونـیـش گـشـتـه

 

ا گـرا ین شهـروقـریـه گشتـه ویرا ن —- زد ست دشمـن وهــــم خویـش گـشـتـه

 

چـه میپرسی زرنگ من ، بـیــا بـیـن —- که چسا ن جـسم وجا نــم ریش گـشتـه

 

به ا ین ا وضا ع که می بینم ا ي ا نسا ن

مـــرگ ، ا نســا نـیـــت را پیــش گـشـتــه

ما رچ 2008 میسسآ گا

ا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *