مريد بهاران — نورالله وثوق

 

مريد بهاران

 


نورالله وثوق

 

از ما به ا بر و باد و بهاران سلام باد 
بر قوم و بر قبيله‌ي باران سلام باد
بر شبنم و شكوفه و بر شاهد نشاط
 بر سر دبير خيل هزاران سلام باد
 نو روز را بهينه سخنگوي نو بهار
 بر این سفير سلسله داران سلام باد
 بر همسر نسيم سحر سرو سر فراز
 بر آن بلند قامت دوران سلام باد
 بر هر كه دل زدور زمستان بريده است
  بر هر كه شد مريد بهاران سلام باد
………………..
نورالله وثوق
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *