مرا بدان — خالد عمر اعظمی

 

مرا بدان

 

 

من بی سواد و گُنگم

فریاد من،

             خموشیست.

بی نـا لـه گـریه کردم ،

دانی که،

           از بَرچیست؟

 

صد باره تیغ قدرت

جسم مرا

            دریده.

بس نیش (واژه)

و

 (حرف)

در گوش من،

          خلیده.

 

داروی (مهـر) باید

تا جان دوباره یابم

(عشق) و (محبت) ام بخش

تا از پیـت شـتابم.

هان!

ای غزل سرایان

تقلید من

             شمایید

من،

بیسواد و گٌنگم

امید من

          شمایید.                     

                                                                     خالد عمر اعظمی

 

                                                         asmikhled@yahoo.de         

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *