سرویسِ جنایت — نورالله وثوق

 

سرویسِ  جنایت

 


نورالله وثوق


سیلی
بزن  گردن امیدم رابه تکرار
بکن سیلی به رویِ عاشقان وار
برایِ    رفعِ   تشویشِ جنایت
صداقت رازراهِ خویش بردار
……………..

فرمانِ آزادی
فشارم   دستِ هربیگانه خورا
شوم قربان صداهایِ دورو را
دهم فرمانِ همیاری به تکرار
سرانِ   فتنه پروردِ   عدورا
………..
دستورِ وفا 
 به  دستورِ  وفا انصاف کردم
به هرکه جزخودی الطاف کر دم
زدم  سر هرکجا اهلِ  دلی بود
سرِ  راهِ  شمار ا صاف کردم
……..
نقشِ یاری
بیا  تاطرحِ کاری ر ابریزیم
به دشمن نقشِ یاری رابریزیم
برایِ  قلع وقمعِ  فکرِ  ایمان
پیِ  همسایه داری رابریزیم
…….
سرویسِ  جنایت
در و دیوارِ همسایه  گواه است
که اینجا خودسری ها راپناه است
برایِ  دورِ    سرویسِ  جنایت
دلِ من بهترین اِستاد گاه است
………
اشتباه
همآوایی به این منزل گناه است
رهِ  نیکوسپردن    اشتباه است
نگه  حتی  به  اشک وآهِ دلها
بلایِ جانِ چشمِ راه راه است
………
سیلِ آتش
صدایی  برنخیز د  از نگاهی
نبینم  بر تبِ   این دل گواهی
نجاتم ده   ز دستِ  سیلِ  آتش
الهی  یا  الهی  یا     الهی
………..
مردِ موفَّق
یکی   مردِ  موفَّق شو  دلِ من
به هر در اهلِ تق تق شودلِ من
درین شامی که باطل می درخشد
که گفته  صبح  مطلق شودلِ من
………..
سرابِ   گنگِ
سرابِ   گنگِ  فکرِ بی بخاریم
به چشمِ غنچه ها  پیوسته خاریم
هوایِ  سیر  گلشن  در  سَرامّا
سَرِ   اندیشۀِ  گل را   نخاریم
……..
زبانِ تازه
معاشرشو معاشر   همرَهِ  ماش
سیاست را   زبانِ   تازۀِ   باش
چپاول چاره سازِ هرچه درداست
خوشا ما و خوشا  یارانِ اوباش
………
بویِ جفا
صداها  درگلو      انبارگشته
که اینجا   رهگذارِ  مار گشته
مشامِ ما  به زشتی کرده عادت
زَ بَس   بویِ جفا تکرارگشته

……………
نورالله وثوق
19/3/1389
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *