گذر ازکشورعروض به وطن قافیه — محمد عزیز عزیزی

 

گذر ازکشورعروض به وطن قافیه

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 

رفت دلـــــم در چمـــن ِ قافیه

تا که بچیـــند سمــنِ ِ قافیـــــه

 

تنـــگ نمود عرصۀ رفتن عروض

گرچــــــه فراخ است دمـــن ِ قـــافیــه

 

پای مرا بستـــه  نمـــوده عروض

منــع کند ز انجمــنِ ِ  قــــافیــــه

 

سخت فشُرد سلسلۀ خود عروض

بر تن من هـــــم بــــدن ِ قافیــــه

 

بشکنم این سلسله آخر، عروض !

باز کنـــــم هــــــم رسن ِ قافیــــــه

 

 

هست بسی شکوه زتو ای عروض

از مــن وهــــــم  ازدهــــــن ِ قافیه

 

گوش نما باز بدقت عــــروض

گفته ای مــــن هم سخــــن قافیه

 

نیــــم نگاهی ننمودی  عـــروض

بر غم ِ مـــن هم َمحَــــن ِ قافیـــــه

 

کشور تو تنگ بود ای عروض

من بــروم دروطـــــن قـافیــــــه

 

پخته کنم خامۀ خود  ای عروض

بــــا شــــــکرو با لبن ِ قافیـــه

 

تا بسراغم نرسی ای عـروض

دست مــــن و این دمن ِ قافیـه

 

عرض(عـزیز)آن به توباشـد عروض

پـــاره مفر ما یخـــــن ِ قـــافیـــــه

پایـــــان

———————————————————–

روزجمعه  15اسد سال  1389 ساعت  : 45 :23

برابر :  2010-08-06  (  لندن)

مطابق 25 شعبان المعظم سال 1431 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *