مـاه رحـمـت — محمد عارف یوسفی

 

فرارسیدن ماه مبارک رمضان  این ماه کرم و سخاوت، ماه فراوانی و برکت و ماه قبولی دعا و حاجت را تبریک گفته، بهترین های دارین را برای شما عزیزان آرزو میکنم. و به امید قبولی طاعات و عبادات ما و شما خداوند پاک به برکت این ماه پرعظمت غم و مشکلات مردم ما را برای همیشه محو و نابود ساخته، زندگی مملو از شادی و محبت را برای ما عنایت فرماید. آمین

 

مـاه رحـمـت

 


محمد عارف یوسفی

 

آرزو دارم در هــنــگــام تـــــلاوت جــان دهم

یــا که سر در وقت سجـده بـر کـف جانان دهم

مــاه صیــام،مـاه بخـشش، مـاه رحـمـت آمـــده

جشن طـاعت رابـه صـد شادی سروسامان دهم

میــرسد روزی اجـل امــا چــه مقبــولست اگـر

روزه باشم  زنــدگی بــر خــالــق سبحــان دهم

آنقـــــدر محـو عبـــادت کـن خـــداونـــدا مـــرا

تــا بــه ســودای مـحـبـت هستی ام خـنـدان دهم

یا که چـون ماهی مرا در بحر عشقت غرق کن

گـــر بــرون آرد کسی وز تشنــگی  روان دهم

مشکلست جـــان کنــــدنِ آدم بــه هنـگـام نـزع

قـــدرتـــم ده کـــاین امـــانت را بتــو آسان دهم

بهتـر از تـو کیست یـارب یـاور ِ نــزدیـک من؟

چـون تـرا دارم چــرا دل را به ایـــن و آن دهم

عـزت هــر دو جهـان گـردم نصیب ار کـردگـار

نـــام پــاکت را بــگـــوش طـفـــل دل  اذان دهم

جــان من از تن جـــدا گــردان خـداونــد بزرگ

پیش از آنکــه مهلتــی بـر حیــلـه ی شیطان دهم

غــــرق عصیـــانــم ولـی دارم امـیــــد بخششت

تـو رحیمـی، تـو غـفـوری ای بنــامت جـان دهم

آرزوی آخــــرینـــم را خـــدایـــا کــــن قـبــــول

مـن خـــدا گـفتـه خـــدا یـا  جــان بــا ایمـان دهم

یازدهم اگست ۲۰۱۰

۱۱-۰۸-۲۰۱۰

برابربا با اول ماه رمضان مبارک ۱۴۳۱ هجری قمری

محمد عارف "یوسفی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *