رأ ی باطل— نورالله وثوق

 

رأ ی باطل
با الهام از : سقوطِ تصویر کاندیدی که یک کشته ویک زخمی برجای نهاد 


نورالله وثوق

تصویرِ  قشنگ
چه تصویرِ  قشنگی داره دلبر
درنگِ  رنگ رنگی داره دلبر
نشانی کرده تالاقِ سرم را
به دستِ دیده سنگی داره دلبر

…………..
 سقوطِ عکسِ
صداهایِ بم وزیرت مراکشت
نگاهِ مثلِ شمشیرت   مراکشت
شدم خیره به بالایِ هوایت
سقوطِ عکسِ بی پیرت مراکشت
……..

گنج باد آورده
کجا پروایِ رنجی داره دلبر
شریکِ نکته سنجی داره دلبر
قسم بر ریز وپاشِ خونِ مردم
که بادآورده گنجی داره دلبر
……..
هرمِ سیاست
زبویِ وعده ها دل تب گرفته
دلِ  جاهل وعاقل تب گرفته
زبس هُرمِ سیاست رفته بالا
در و  دیوارِ   منزل تب گرفته
…………
 رأ ی باطل
منِ   دیوانه با عاقل نسازم
دمی با گیر ودارِ دل نسازم
مکن   وعده خلافی نازنینم
که رأ ی داده را باطل نسازم
………….
زورِ چپه دوربینِ
زهرچه بویِ نامردی به دورم
که نامردی نسازد با  غرورم
پس ازرأیت به زورِ  چپه دوربینِ
نمی بینی مگر هنگامِ   چورم
………

شیرِ مادر
نخواهی رفت ازچنگالِ ما،  در
ولوباشی به بالینِ کُما،  در
ولی برجانِ خصم ار شیر گردی
هرآنچه نوش کردی شیرِ مادر
………..
یک ذرّه پاداشت
دهانِ وعده ها بویِ صفا داشت
بهارِ دلخوشی از بهرِ ما داشت
 قوامِ قولِ یاران راکه دیده ؟!
به قدرِناخنی یک ذرّه پاداشت
………
پایِ وعده
چه پهنه سفرۀِ سودای وعده
به بین برطعم وبویِ ر أی وعده
دریغ از وعده های سست بنیاد
که لنگه چون همیشه پایِ وعده
……….
دار عکس
مشو   مغرورِ   موجِ  کامگاری
اگرچه سیلِ بختت گشته جاری
مدارِ   زندگی را    کج مبینی
که مثلِ عکسِ خود روزی به داری
………
دریایِ دولار
غنیمت می شمارد هردمی را
بود قانع   زیادِ    هر  کمی را
پیِ    پیمانۀِ    دریایِ   دولار
به بیگاری   گرفته عالمی را
……..

نورالله  وثوق
سه شنبه  20/05/1389
http://norollahwosuq.blogfa.com/

 
پانوشت:

1-چور:چپاول-غارت
2- :  چپه دوربین :  تلسکوپ  قوی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *