التـــجا ء به درگاه حضرت ربّ ( َجّـلة عَظَمتهُ) — محمدعزیزعزیزی

 

التـــجا ء به درگاه  حضرت ربّ ( َجّـلة عَظَمتهُ)

 


محمدعزیز ( عزیزی) سوم رمضان المبارک 1431سال

 

ای تو کریم ورَبّ ِ من ، بر کرم و عطای تو !

کـَی بتوان زبان وتن، پـــوره کنـــــــد ثنای تو ؟

 

ای تو شاهنشۀ زمــان ، دل به غم ِ تو در امان !

سر بدهم به صدق وجان، در قـــدم رضای تو

 

مشتریان به مال وجـــان، سـربنهنـــد در آستان

بــِه نبُــوَد درین میان  ،به عهــد و هم وفــای تو

 

ای توغفور ِ دادگر، نیست مــــــرا  در ِ دگــر!

چشم مرا ست این نظر ، بردر ِ این سرای تو

 

گرتو به رانـی بنده را، لب نگشـــاید خنـــده را

«جورمکن که بنده را، نیست کسی به جای تو»(1 )

 

انجمـن خلد برین ، کو بتراز کون ومکــــین

هست زمــــان بهترین ، در دم ِ آن لقـــای تو

 

ای تو ز جان « عزیز» تر  ،  در قدم تو مــــال وســــر !

کـــــاش هزار تنی دگـــــر ، تــــا بــــدهــــم بــرای تـــو

پایـــــان

————————————————————

یاد داشت   : (1 ) – بر گرفته از غزل مولا جلال الدین محمد بلخی

محمد عزیز ( عزیزی) – لنـــدن

روزجمعه  سوم رمضان المبارک سال 1431 هجری قمری

وقت سحری ساعت    02:10   (لنـــــدن)

برابر : 22 ماه اسد سال1389 هجری شمسی

مطابق به 13 آگوست سال 2010

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *