جور سیاستمدار — محمد عزیز عزیزی

 

جور سیاستمدار

 

 


محمد عزیز ( عزیزی)

2010- 08 –  26

 

 

من همچنان به همه خلق جار خواهـم زد

سخن زدرد  همـه ، دل فگار خوا هـم زذ

 

زمان  گفتن َشف َشف   برادرم  بگذشت

به مردمان  سخنِ ِ ،آشـــکار خواهم زد

 

هر آن سری که به آزادگی  بلند َنبُود

ز شرم بند گی آنرا به دار خو اهم زد

 

اگر زبان زگفتن  حق  لال وگُــنگ شود

به دست وپا و دلم بار بار خواهم زد

 

سرم زگفتن حق گر  شو د به دار بلند

غمی نبوده  و منصور وار خواهم زد

 

وگر وجود وتنم َذ ّره َذ ّرای  گــردد

سخن زحق همه جا بیقرار خواهـــم زد

 

اگرچه شب همه جا حاکم است بر دوران

به نــور روشن شمـس النهار خواهم زد

 

به فــرق جور  سیاستمـــدار ظالم دهـــر

سخن به تیزی هر ذوالفقـــار خواهـم زد

 

زدست جور سیاست  جهــان به افغان است

فــــغان وداد بر این سیاستمدار خواهم زد

 

«عزیز» شکوه مکن اینکه کس سخن نشنید

برای بار دگــــر بـــاربــار خـــــواهــــــم زد

پایان

———————————————————-

محمد عزیز (عزیزی) – لندن

وقت سحری 03 :30 AM ساعت

روز پنجشنبه  شانزدهم رمضان المبارک سال 1431

برابر چهارم سنبلۀ سال 1389

26-08-2010

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *