حفظ حرمت ازواج مطهرات — محمد عزیز عزیزی

 

اعوذ بالله  من الشیطان الرجیم

(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ….)

(قر آنکریم – سورۀ احزاب آیه 33)

ترجمه : (پیامبر نسبت به مومنان از خود شان او لا تر وسزاوار تراست  وهمســران  آن  مـــادران ایشان (مادران مسلمانان ) اند .

——————————————————————————–

حفظ حرمت ازواج مطهرات( اُمُّها ت  المومنین(رض) ) ،امر قر آنی ووجیبۀ  دینی است

 


محمد عزیز عزیزی

 

سپاس ِ از ما  بذات ِ حضرت بیچون وسبحــان را

که با لطف خودش پیدا نمود ،او اِنس وهم جـــان را

 

سپس از ما درود گــــرم بر آن سیــد کونـین

محمــد کوبُـَـود ســـــالار وسرداررســو لان را

 

ســـلام ِ بیشمـــار از ما برای جمله اصحابش

خصوصا بر روان پاک هر یک ، چهــار یــاران را

 

ابوبکر وعمـــر عثمان وحیــــدر چهار یار  پاک

خداوند ورسول راضی ُبــَود هر یک از ایشان را

 

به سعــــد هم سعیــــد ،بوعبیــــده ،  طلحــه وزبیــر

بهشت آمــد بشارت جمله را هـم عبدالرحـــــمــن را

 

خــدا راضی بــود زیشـان  وایشان از خـدا خشنود

به تکرارش تو می بینی به قرآن لطف و احسان را

 

بشـارت بر بهــشتــی بودن این ده نفـــرآمـــد

به  قول ِپاک پیغمبر که تصدیق است قرآن را

 

کسی کوَسبّ یــاران پیـــــامبر میکند میــدان !

که او دشمـــن به قرآنست وپیغمبر و ایمان  را

 

به اهــل بیت پیغمبر  محبت فرض  عین باشـــد

به نزد اهــل ایمان ، اهل دین واهـل عرفــان  را

 

چـوازواج نبـی هم جـملــــه اهــــــل  بـیت  میباشـــند

به هر یک فرض عین باشد محبت ،هـر مسلمان را

 

خدا انــدر کلامـــش  جمـــله ازواج  پیـامــبر را

به ُامّ المومنین  دادش لقب آن جمله ِنســــوان  را

 

خدیجه   مادرزینب و  ام گلثوم وزهــرا است

دگرآن ُر ِقیـــّه باشد چهــــارم  دختــرش  آن را

 

عــلــی مرتضـی  همـسر به یک دخت رسول باشد

دو دخت پاک پیغمبر ُبــَود زوجــات ، عثــمـــــان را

 

دو دیگـــرعایشه ، صدیقــــه بنت یار پیغمـــــبر

محبت داشت پیغمبر به آن دائم  ، چو تن جـــان را

 

ســه دیگر حفصه زوج  رسول  ُدخت دیگر یارش

عمر یار وخسر بوداست  رسول اِنس وهم جان را

 

َســـوَده  ،زیـنب وام سلـمـه   و جویـــریــــه

صفیـه ، ام حبیبـــه ومیمــــونه بــــدان  آن را

 

همـــه ازواج پیغمبر ز اهــل بیت  قــر آن گفت

خدا تطهیر گرده در کلامش هر یک  ایشان را

 

محبت ، احــترام وحرمت  ایشان بما فرض است

وبر هر کس  که او پیرو ُبـــَود  دستور سبحان را

 

کسی کـو بغــض ازواج نبـــی بر سینـــه میـــدارد

یقین  میــدان که قلبش منزل است ابلیس و شیطان را

 

به جمله مسلمین مادر ُبــَوند ، ازواج  پیغمـــبر

نه هـــر کافر که دشمن بوده پیغمبر و قرآن را

 

کسی کـو میزند تهمت  به  پیغمبر ونامـــوسش

زدین مطلق شود خارج ، تو کافـــر میشمار آن را

 

کجا باکی، بــود ازتهمت  هــر کافــر وزندیق

خــدا تصدیق پاکی کرده در  قرآن  هم ایشان را

 

کسی ایمـــــان به پیغمبر و قــــرآنش اگــر دارد ؟

کند تصــــدیق دل هم در زبــان اقـــــرار قر آن را

 

الـهی حرمت  آن مادران مسلمین را حفظ می فرمــا

زَشــّر تهمــــت شیطان وهــــر کس پیرو است آنرا

 

خــــــدایا  مسلـــمین  ودین پاکت را ترقی بخش

وتا روز قیامت  تا بود این چــــرخ ، دوران را

 

خــداوندا هر آنکس  عـــزت اسـلام را خــواهــد

«عزیزش» دار در دوران  چو آن دیگر عزیزان را

پایان

———————————————————-

روز یکشنبه 2010-09-19     0:10AM      ساعت

مطابق دهم شوال  سال 1431 هجری قمری

برابر به : 28 سنبله سال 1389

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *