اعتبــــــــار — ســـــيد حسـيب مصلح

 

 

اعتبــــــــار

سيدحسيب مصلح

 

مى روم ياران به ســـوىِ منـــزلِ جانانِ خـويش

مى روم زيــن عالـــمِ دون با دلِ پر داغ و ريش

 

از تكـــاليف مى شـــوم آزاد دوسـتان زين جهان

مى رهـــم جانا ز بنــــد نظم و راه و نام و كيش

 

جز خــــدا انـــدر جهـان بر كـس نه دارم اعتبار

گـــر چــه رنجنـــد دوستانم زين كلامم مثلِ پيش

 

پاكى باشـــد رســـم يارى نــزد مايان در جهــان

دشمن ماست آنكو زد برجانِ مردم سنگ و نيش

 

گــوهرى والاتــر از لطــفِ خــدا ”مصلح“ مباد

هيـچ مشــو تــو هــم سفر با واعظــانِ شر انديش

 

ســـــيد حسـيب مصلح

11/02/2008 ميلادى

ملبورن – آســــــتراليا

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *