گروه طالبان يا بوشكه ايوان گريليف !!! — صبور طيب

 

 

گروه طالبان يا بوشكه ايوان گريليف !!!

 

ايوان گريليف كه در قرن شانزده در روسيه ميزيست از جمله نويسنده گان مشهور روسيه بوده كه داسـتـانهاي زيـادي ازخـود به يادگار گذاشته است كه دريكي از داستانهاي وي حكايتي تحت نام ( بوشكله ايوان گريليف ) يادي به زبان آمده كه آن چنين است :

« شخصي بوشكه يي داشته كه درآن آب براي نوشيدن خود نگهداري ميكرد روزي از روزها همسايه اش بوشكه را خواسته و بداخل آن شراب انداخته و مورد استفاده قرار داده، بعد از اجراي كار كه بوشكه را به صاحبش دوباره سپرده در حاليكه بوي شراب را برداشته بود، هرقدر شسته مي شد، بازهم بوي شراب ميداد، بلاخره صاحبش ناچار بوشكه را به دور انداخت »

حال اگر داستان بوشكه را به گروه طالبان تشبيه كنيم دور از حقيقت نخواهد بود.

اين درحاليست كه سرويس هاي خبررساني مطلبي را تحت عنوان ( يك قوماندان مشهور طالبان گوش و بيني زن اش را بريد ) بدست نشر سپرده اند.

اين درحالي است كه طالبان سياه دل داد ازاسلاميت و تحقق شريعت زده، ديگران را متهم به نقض قوانين اسلامي مي نمايند. درحاليكه عمل انجام شده ادعاي كاذب و چهره اصلي اين جانيان را برملا ميسازد. حالاكه اين چهره هاي شيطاني افشا ميگردد.

كجاست حاميان حقوق بشر كه چنين اعمال را به نظارت و بررسي گرفته عاملين آن را به داد گاه عدالت بكشانند.

كوردلان تباه كار باخصوصيات طالباني خويش دست به ايجاد وحشت و دهشت، قتل هاي عام، كشتار هاي دسته جمعي، ويراني، خرابي، آتش سوزي و بوجود آوردن سرزمين هاي سوخته زده كه دراين رابطه شاعر خوش كلامي چه خوش سروده .

از بسكه بـاغ ضــــربـــه پـائيز ديــده بــود     لب هاي غنچه جرأت خندان شدن نداشت

و با دست و پا بريدن ها، شلاق زدن ها و با توصل به صدها جرم و جنايت ديگر بالاي مردم مسلمان و مظلوم افغانستان چند روزي به اصطلاح امارت اسلامي يكه تازي نمودند و چشم شان را به گفته عوام خون گرفته ويا براي شان ساديزم پيدا شده كه از شكنجه ، جور، گريه، ناله، زاري، معيوبيت و مظلوميت انسان بيگناه عطش جباري و جنايتكاري خودرا فرو مي ميريزانند.

اين بار جنايت تازه ديگر آنها در تداوم وحشي گريهاي ذاتي كه در زمان حاكميت طاغوتي مرتكب آن گرديده و بعد از آن آنهم با ادامه چنين فــرهنگ شيطاني در برابر خــانـم مظلومي چنين جفاكاري با عالمي قصي القلبي صورت ميگيرد كه تلخكامي هاي گذشته را از اعمال ناپسند اين گروه تازه مي سازد. آيا شخصيكه داراي عقل سليم، وجدان پاك بوده ، داراي اخلاق اسلاميت و انساني باشد با مشاهده چنين جنايات هولناك و غير اسلامي آنهم در برابر قشرمظلوم آيا حاضر خواهد بود كه در كنار اين گروه خون آشام قرار گيرد ؟

جواب روشن است كه انسانهاي روشن ضمير و آنهائيكه مسؤلانه قضاياي افغانستان را دنبال مي نمايند نه تنها كه به تمام اعمال انجام شده از جانب اين گروه ابراز تنفر و بيزاري مي نمايند بلكه اين گروه را مردمان جاهل و عقب گرا دانسته كه بخاطر برآورده شدن مقاصد دشمنان در اختيار بيگانگان قرار دارند به اعمال و كردار آنها لعنت مي فرستند.

پس آنها يعني طالبان به همان بوشكه ايوان گريليف مي مانند كه صاحبش آنرا دور انداخته بود و قابل استفاده نمي باشند و از آنها جز تعفن و گنديده گي كه باعث دوري مردم و تنفر در جامعه گردند چيز ديگري در قبال نخواهد داشت.

 

نويسنده :  صبور ( طيب )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *