چشم گشا جرم وجنایت نگر!!! — محمدعـــزیز عزیزی

 

چشم گشا جرم وجنایت نگر!!!

 


محمدعـــزیز ( عزیزی)

2010-11-05

 

 

 

دوستان عزیز وارجمند !

این سروده را  بعد از مشاهدۀ   تصویر برهنه ساختن   یکتن از برادران   مظلوم  افغان  خود ، که توسط  جنایت کاران بین المللی  در داخل افغانستان ، حتی  دربین کوچه های عام  داخل کشور افغان  صورت گرفته وبغرض توهین وتحقیر وارعاب از او عکس برداری میکنند  سروده ام . البته این  تصویر  ذره و شمه ای از جنایات بیشمار  درندگان وحشی در عرصۀ بین المللی  بوده است که وقتا فوقتا  منتشر میشود. شرم آور تراز آنکه تر جمـــان افغانی  شان  نیز به عنوان همکار  ومترجم  در خدمت  قرار دارد.

—————————

 

 

 

 

این عمل زشت  که باچشم ســر

می نگری ، نیست  زدست بشر !

 

چشم  گشا جـــرم وجنایت  بـبــین

آنکه زحیــــوان شــده  او پست تر

 

وحشی  ودرنـــده   کجا این کنـــد؟

آنچه کند درعمل این خـیره ســــر

 

پس نتوان گفت  که حیوان بـُــَود

از هـمــه درنـده  او دَرَّنـــده  تـر

 

آنکه خـــــدا را نشناخت این کنـــد

یا کـــه  ز اخلاق وشرف بی خــبــر

 

ختم نباشد به همین ، جــرم شان

ذره از آن را ، زهــزاران شُمـَــر

محبس بگــــرام  و  گـــوانتـــــانامــا

هــم به عــــراق ، یا بـه جــا ئی دگــر

 

آنچـــه  گذشتـــــه  ، به ابو غریب

دیده  کجا ؟ کی؟ بتــــوانـد نظـــر !

 

هم به فلسـطین و صومال  ومصر

کشتن وتعـــــذیب زحـــد بیشـــــتر

 

هر طرفی مملکت  ما  چنیــن

یا که به شیندند ِهــرات وکنـــر

 

هم بشمال وبغــــرب وجنوب

شرق وطن  نیز شده مضطرر

 

شهر ودیار وطـــن مــا خـــراب

دشت وده وقریه و  کوه وکمـــر

 

جرم وجنایت به همـــــه مرد وزن

پیر  وجـــوان طفل کبیر و َصغـَــر

 

ظــلم وستم بین که  روان  بـــوده  است

بر همگان هر طــرفی  ســر بــه ســــر

 

هست هزارن سند  جـــرم  شـــان

گر چه بـــدارد همـــه عالـــم خبـــر

 

ختم سخن کن بزبــان ای « عـــزیز»

گفتۀ حق  نشــنود  هـر  گوش کـَــر

پایـــایـان

——————————————–

روز یکشنبه  چهاردهم قوس سال 1389

ساعت  12:15ظهر

برابر 2010-11-05

ویا مطابق  به :

1431-12-28 ذی الحجه هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *