نيل طوفانی است — استاد عبدالاحدتارشی

 

نيل طوفانی است

 

شعر زیبای استاد عبدالاحدتارشی

 

نيل طوفانی است

خشم جوشد از سراپايش

قهر می ريزد زسيمايش

ايهاالفرعون

مرگ اينک می رسد از راه

سخت وحشتناک

سخت خوف انگيز

تاج وتختت را

می  کند نابود

درگلويت می نمايد خشک

ادعاهای خدايی را

ايهاالفرعون

مرگ اينک می رسد از راه

می شناسی مرگ را آيا؟!

اوهمان زهری است کان را ريختی درکام مظلومان

اوهمان شمشير برانی است کان رامی نهادی برگلوی خلق

اوهمان چنگال خونريزی است کانرا می فشردی  دردل مردم

اوهمان مرگی است کان رامی فرستادی

روز وشب درخانه های ملتی محکوم

ايهاالفرعون

موجهای مرگ

سخت طوفانزاست

بسته راهت را زهرسو حملهء امواج

جز جهنم بهر توراه فراری نيست

ديگر اکنون غرش آواز تو خاموش می گردد

درغريو نعره های ملتی بيدار

همچنان ماند اگر پايت

برگلوی خلق

می رود آخر سرت بردار !

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *