سیاف و قانونی نمیتوانند بار دیگر نامزد ولسی جرگه شوند

 

سیاف و قانونی نمیتوانند بار دیگر نامزد ولسی جرگه شوند

 

کابل (پژواک، ۱۲دلو۸۹)

 

شماری از وکلا و کارشناسان میگویند که استاد عبدالرب رسول سیاف و محمدیونس قانونی نمیتوانند دوباره نامزد کرسی ریاست ولسى جرگه شوند.

در دومرحلۀانتخابات، برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه، به روزیکشنبه (۹دلو) استادسیاف و محمدیونس قانونی، نتوانستند آرای لازم را برای به دست آوردن رياست مجلس کسب کنند.

عبدالستار خواصی نماينده مردم  ولايت پروان در ولسی جرگه، امروز (۱۲دلو) به پژواک گفت که مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه؛ افراديکه در مراحل مختلف نتوانند رای لازم را براى کسب کرسى رياست اين مجلس به دست بیاورند، از حق نامزدى دوباره براى احراز این کرسی محروم ميشوند.

خواصی گفت که این موضوع، برهمه یکسان تطبيق ميگردد؛ استاد سیاف و محمد یونس قانونی نیز ازین امر مستثنی نیستند.  

موصوف افزود: "فیصله چنین است که به هیچ عنوان درهمين دورۀپنج سالۀپارلمان، دیگه حق کاندیداتوری را نه قانونی دارد و نه هم استاد سیاف." 

اماعبدالحفیظ منصور نماينده مردم کابل در ولسی جرگه گفت که دراصول وظایفداخلی، در این مورد گفته نشده که چنین کاندیدان، بار دیگر کاندید شده میتوانند و یاخیر؟        

منصور اظهار داشت که در سومين روز مجلس نمايندگان ولسى جرگه،  استاد سیاف نامزد کرسى رياست مجلس که نتوانست آراى لازم را به دست بياورد؛ پیشنهاد کرد که مصلحت همین است تا کسانیکه خود را آزموده اند و نتوانستند موفق شوند، راه را به دیگران باز کنند.

موصوف گفت با وجود آنکه این پیشنهاد، حمایت شمار زیادی از وکلا را به همراه داشت؛ اما درین زمینه رایگیری صورت نگرفت.

منصور افزود: "اگر رایگیری میشد، امکان نظر قاطع وجود داشت." 

برخى از کارشناسان امور نيز کانديداتورى دوبارۀ اين دو نامزد را که در دومين دور انتخابات نتوانستند پيروز شوند، ناممکن می دانند.

عبدالستار سعادت کارشناس مسایل حقوقی، به پژواک گفت که اگر وضعيت به همین منوال ادامه يابد و در اصول وظایف داخلی ولسى جرگه تغييرات نياید، سیاف و قانونی نمیتوانند بار ديگر خود را نامزد اين پست نمايند.

موصوف افزود: "سياف و قانونى، تا زمانى نميتوانند خود را دو باره نامزد نمايند که تمامى وکلایى که خود را نامزد پست رياست مينمايند، ناکام شوند. "

به نظرسعادت؛ آوردن تغييرات در اصول وظایف داخلی، در حال حاضر ناممکن است؛ اما درصورتيکه اين کار صورت گيرد، راه براى کانديداتورى اين دونامزد، ممکن خواهد شد.

اما نجیب محمود استاد پوهنتون کابل، به اين عقيده است که اگر اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تغییر نکند؛ پروسۀانتخابات براى احراز رياست ولسی جرگه، زمانگيرميشود.

موصوف افزود که ولسى جرگه، بر اساس صلاحيتش بايد در وظایف داخلی خود تغیيرات بیاورد.

محمودگفت: "اگروظايف داخلى ولسى جرگه تغييرنکند، بعضى گروپها و افراد، عمداً با دادن رای سفید و یا رای باطل، اين مشکل را ادامه ميدهند."

ولسی جرگۀ افغانستان، پس از اتهامات گستردۀ تقلب و تخطی، به تاریخ ششم دلو امسال توسط رئیس جمهور کشور، حلف وفاداری را بجا آوردند؛ با این حال تا کنون اعضای این مجلس، نتوانسته اند رئیس این جرگه را که اقدام اولی وکلا خوانده میشود، انتخاب کنند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *