به قذافی دکتاتور خون آشام ليبيا— استاد عبدالاحد تارشی

 

به قذافی دکتاتور خون آشام ليبيا

 


سرودۀ استاد عبدالاحد تارشی

 

 

 

 

های ای ديوانهء خونخوار

آمد اينک نوبتت هشدار

 

خشم ايزد گشته طوفان خيز

قهرملت گشته آتشبار

 

گيرم ار گردی سراپا قتل

گيرم ارگردی همه کشتار

 

گر شود هرعضو تو گرگی

نيز هر دندان تو کفتار

 

گر بريزی خون ملت را

همچو بحری ای جنايتکار

 

گرفتد اجساد همچون کوه

گر بريزد اشک چون انهار

 

گربياری ازهمه دنيا

قاتلان را ازپی پيکار

 

بيش ازين حاکم نخواهی ماند

ای دنی برکشورمختار*

 

زانتقام ملت اررستی

کی رهی از قبضهء جبار

——————–

* اشاره است به عمرالمختار

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *