به مناسبت پرواز روح ملکوتی (استاد نجم الدین اربکان) — محمد عزیز عزیزی

 

انـّـا لله وانـّا الــیه را جعُــون

 

 

به مناسبت پرواز روح ملکوتی (استاد نجم الدین اربکان) رهبردینی وسیاسی ترکیه که روز گذشته به رفیق اعلی پیوست . روح آن مرد بزرگ شاد ویاد آن در خاطره ها برای همیش گرامی باد.

 

محمــد عزیز( عزیزی)

اول ماه مارچ سال 2011

 

در آسمـــان فلک َانــجُــم فــــــراوان است

چو نجم دین نه درخشان و نه فروزان است

 

کسیکه در رۀ دین ووطــــن ز سر بگذشت

ببین که ملت ترک از غمش به گریــان است

 

هــزار رهـــبر وقــائـد بزاد مــــادر دهـــر

نه اربــکان صفت از جملۀ هــــزاران است

 

صفات رهبر خوب علـــم وکــار و تقــوا است

صداقت است ودر راس جملــله ایمــان است

 

به جـــــایــــگاه زعامت کــــسی بود لایــق

که در مصاف عدوهم چو شیر میدان است

 

چه سود زان همۀ رهــبران خرد وکـــلان

زدست شان همه مردم به داد وافغان است

 

به ادعـــای زعـــامت هزار دلـقـــک پست

سرش خمیده وهــم گوش او بفــرمـان است

 

هــزار شکر خدارا که در جهــان بینـــم

که چهـره های خیانت به خلق عر یان است

 

کسیکه بر وطن ودین خود خـیـــانت کــرد

او نیست رهبر ملک هم رکاب شیطان است

 

مقام خلــد برین خواهمش به نجم الدین

کــه آن مقام ُبلــند ِ رضای سبحان است

 

خــدا ( عزیز) بــدارد کسیکه در عالـــم

او خیر خواه و به فکر ِ نجات انسان است

پــــــایــان

———————————

روز سه شنبه دهم حوت سال 1389

برابر به اول ماه مارچ سال 2011 میلادی

ومطابق به : 25 ربیع الاول سال 1432 هجری قمری

لندن – ساعت :23:15

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *