وطن ویرانه می باشد زدست یار و هم اغیار — محمد عزیز عزیزی

 

وطن ویرانه می باشد زدست یار و هم اغیار

 

 

محمد عزیز( عزیزی)

 2011-03-30

 

وطن ویرانه می باشد زدست یــار وهـم اغیـــار
جـنــایت میکند دشمـن ولی جــاهل کند بسیــار

 

وطــن کشتارگاه دشمنــان رنگ رنگ باشــد

یکی با صورت عریان ودیگر با چهـرۀ زنگــآر

 

وطن چون صید گاهی گشته برهر ظالم وشیـّاد

لباس میش بر تن کرده انـــد گــرگـــان آدم خــوار

 

(کـُنر) را غرقه در خون کرد دشمن با هوا پیما (1)

از آن بدترجنایت بین به (کابل بانگ) ننگـــر هـار(2)

 

(عزیز آباد شیندند هــرات ) با خلـــق ِ مظلومـش(3)

بخاک یکـــسان نمود بمباردمـان کـُور استعمـآر

 

ترور ووحشت و یا اختـطاف وسرقت اموال

روان باشد بکـــشور مثل آب جو چه وانهــآر

 

هزاران نخل جان ِ مردمان بشکسته شد هر جا

زظلم کفر وجورِ جهـل ومـــزدوران بی مقـدار

 

کسی کــوعقــل وایمانی ندارد سخت گمـراه است

بهرســوئـی کشانندش ، چوچهار پائی بیک افســار

 

بخــون غلطاندن هر بیگناه ومردم مظلـوم

نمیـداند روا این جُرم را ،هــر مومن هـوشیـار

 

وطن خواهی به لاف و نوکری بر غیر می باشد

کُـجا دیدی غُلام آزاد؟ ، بــــدون ِ رخصت بادار

 

بــنام ِ خدمتِ مردم چپـــــاول کردن ُمـلک است

یکی بر دیگری سبقت کند چون رهــزن ِ َطـّرار

 

اگرخـــواهی سعادت را ،همی آموز قرآن را

نمـی باشــــد مثــالِ آن دگــر، درگـنــبـد َدوّار

 

برای فهـــــم این قـــرآن معلـــم آمـــده بر تو

محمد (ص) راهبرباشد به هر دور وبه هرَدیــّار

 

خدا اورا مثال واسوۀ اَحسن بیــان فرمود

چراغ راهنمــا باشد همــانا احمــد مخــتار

 

زصدیق یار احمد سبقت ایمان واحسان ُجو

به ایمانش مقــدم ، هم مصاحب بود او در غار

 

به عــدل وانضباط ومرحمت بر نــوع انسانهــا

پی ِگام ِ عـُمَـر حرکت ،که گردی شهرۀ اعصار

 

زذِی الـُنـّوَرین اخلاق وحیا، وجود مــی آمــوز

بودسمبول به هر انسان ویا هر شخص ایمان دار

 

به میدانـــگاه رزمِ دشمــن بیرونـی وداخــل

چنان مردانه می باید شدن چون حیدرِ َکـّـرار

 

یکایک یار پیغمبر درخشان کوکب دین است

زتاریکی رهاند مردمان را مثل هر راهـدار

 

خدا یا مملکت را ، وارهــان از شـّـرِهرناکس

زدست دشمـــنان دین ویا هر جانـی ِ بـد کــار

 

خداوندا حریم میــهــن ِ مــا پاک می گردان !

زجهل وفقر ونا امنی ویا هر ظلمت واِدبـــار

 

الهــی مردمــان این وطــن را اِعتـــلا بخشا

که در دنیا شوند سرور ودر عقبی شوند سردار

 

(عزیز ِ) مـــن تمنـّا ودعــا باید بُـــَـود هــمــراه

به ِجــّد وَجهــد وهم سعی وتلاش وکوشش وپیکــآر

 

پـایـــان

——————————————-

محمد عزیز ( عزیزی) ساعت : ( 21:30 شب)

چهار شنبه دهم حمل سال 1390 هجری شمی

برابر با : سی ام مارچ سال 2011 میلادی

ومطابق به :25 جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

یاد داشت هــا:

1- اشاره به بمباردمان کور قوای هوائی ناتو درولایت کنر در ماه فبروری سال 2011 بود که منجر به قتل دسته جمعی بیش از شصت نفر از مردم بیدفاع غیر نظامی شده بود .

2- اشاره به قتل عام بیش از 48 نفر از مردم ملکی ومجروح ساختن بیش از ده ها نفر دیگر در حاثۀ تروریستی وحشتناک کابل بانک ننگر هار در ماه فبروری سال 2011 بود وعامل این جنایت هولناک یکنفر شهر وند پاکستانی بود که زنده دستگیر شده است وبراساس اعترافات اولیه آن که از تلویزیون کابل پخش شد ، نامبرده گفت که از کشتن انسانها لذت می برد .

3- اشاره به بمباردمانهای کور قوای ناتو در( عزیز آباد شیدند هرات) دردوسال قبل بود ،که اکثریت ساکنان محل یک قریه را قتل عام کرده و ده ها نفر از زن ومرد و کودک وپیر وجوان را بخاک وخون کشاندو منطقه را کاملا ً به ویرانه تبدیل کرده بود

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *