رباعیات وابیاتی چند به استقبال ماه مبارک رمضان — محمد عزیز عزیزی

 

رباعیات وابیاتی چند به استقبال ماه مبارک رمضان

 

 


محمد عزیز ( عزیزی)

 2011-08-09

 

 

خوش آمده ای بما صفــا آوردی !
در خانــۀ مــا نور ضیـــا آوردی

هم رحمت ومغفرت بخوان کرمت
پیـــــغام ز ذات کــــــبریا آوردی !

*************************

ماه رمضان ماه خــدا میباشــد
سر تاسر آن نور وضیا میباشد

زنگار وجود را نمــاید صیقل
بنگر که چگونه با صفا میباشد

*************************

این مــاه که با نــام صیام است بخیز!
شبها به دعــا و یا قیــــام است بخــیز!

مجروح شد ه گر تن ِ تواز بار گنــاه
بر زخـــــم گنــاه التیـــام است بخیـــز !

*************************

خوش باش که با ماه خدا هم نفسی!
در محفل انس تو بــُــَود خوب کســی

گر بار گنــه خمیـــــــده کـــرد است ترا
پــروا منــما ! توراست فریــــــادرسی
*************************

مــاه رمضــــــان مـــــاه نزول ِ قــرآن
از جانب حضـــرت خــدای رحــمــان

سر تا سر آن رحمت وهم ومغفرت است
بر توبــه کــنــآن زهــر گنــآه و عصیــان

*************************

این ماه سراسر بــُــَودش ماه نیــاز
بر درگـــۀ آن کریم وهــم بنــده نواز

بر خیز توشبهــآ وبه خلوت بنشین
با ذکــر دعــــا و ختم قرآن ونمـــاز
*************************

روزه نه فقط به خورد ونوشت باشـــد
دوری زکنـــار ، هــــم آغوشت باشــد

تقواست، فقط فلســفــــۀ روزۀ تـــــو
این اصل اساسی است ، هوشت باشد!

*************************

آمد رمضان او یار دیر ینـــۀ کنــون
هم صحبت ودلنواز شیرینـه کنــون

ازمحفـــل اُنـس او ببـاید آمــــــوخت
دوری زهمــه گنــاه پیشینــه کنــون

*************************

پــایـــآن

روز سه شنبه نهــم ماه مبارک رمضان سال 1432هجری قمری
برابر به : 18 اسد سال1390 هجری شمسی
ویا برابر به : 2011-08-09 میلادی
hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *