رباعیات وابیاتی چنــد در بارۀ چشم ونگــاه — محمد عزیز عزیزی

ربا عیات وابیاتی چنــد در بارۀ چشم ونگــاه

 


محمد عزیز عزیزی

 


نگاه بر دفتر زیبای طبیعت

بر خیززجــائی خود و آهنگ ِ ســفـر کن!
بر دیـــدۀ زیبا ، بجهــان خوب نظــــر کن
هـــر صفحـــۀ این دفـتــر زیبای طبیعت
تکرار بر آن دیده ، بخــوان وتــــو زبــَر کن

عزیزی

پنجشنبه ساعت16:40
2011-10-06

چشم بینــا

گر چشم تو بینا بــُــَودش نیک ببیند
اندر طلب عیب کسان ره نگــُــزینــد
آنکس که چنین دیدۀ زیبا ونـکــو داشت
بر مردمـــک ِ چشـــــم نکــویان بنشینــد
عزیزی

پنجشنبه ساعت 16:30
2011-10-06

 

چشم حقبین

گر مردمـک ِ چشم ِ تو حقبــین باشــــد

بر فضل دگرکسان همیشه تمکین باشد

آن چشم ترا خــــوار کنـــــد پیش همـــه

کو بر دگــران همیشــه بدبین باشــــد

عزیزی

دوشنبه ساعت 23:40

03-10-2011

 

عینک دودی

عینک ِ دودی زچشـــمت دورکن

انجمنهارا ز خــود پر نور کن

بر حقیقت دائماگـــــردن بَنــِــه

چشم بد بین را زصورت کــورکن

عزیزی

ساعت23:05

دوشنبه -2011-10-03

 

چشم نــکــو

بر چشم نکو ، بین به همــه در نظر خود

تا خلق خـــدا بر نظـــرت نیک ببیننــــد

گر با نظر ِ خیــره ببینی تو به مخـلوق

حقــا دگــران نیز ترا خــوب نبینـــنــد

عزیزی

ساعت 17:55

دوشنبه – 2011-10-03

 

کور چشم وکوردل
گر بصیرت باشدت عالم گواه خـــالق است

کور چشم وکور دل معذور و او جاهل ُبـــَود

آنکه این دنیای حادث را قبول دارد ولـــی !

خالقش انــکار میدارد کجــا عــاقل بُــــَود ؟

عزیزی

ساعت :19:15

روزشنبه 2011-09

 

دین حکمت در نظام خلقت

بر نظم جهان ، خــوب بدقت بنگر !

بر خلقت هر پدیده حکمــت بنگــــر!

بر عدل ونظــــام جمله خلقت قــایم

ای صاحب اندیشه به فکـرت بنگـــر!

 

نگرش عدل در نظام خلقت

کارگاه فلک به عدل ومیزان باشـد

مخفی نــَبــُود ببین که عریان باشد

افــــلاک ببین ویا به هــر ذره نـگر

بر عــدل ونظـام خاص دوران باشــد

عزیزی

چهارشنبه ساعت 12:05

14-09-2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *