ابيات وسخنان برگزيده (بخش اول) — الحاج احمد شفيق شبنم

 

 

ابيات وسخنان برگزيده (بخش اول)

ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

 

ابيات برگزيده

جهان ای برادر نماند به کس

دل اندرجهان آفرين بند وبست

چوآهنگ رفتن کند جان پاک

چه برتخت مردن چه بر روی خاک

*******
 

شب خيز که عاشقان به شب راز کنند

گرد لب بام دوست پرواز کنند

هرجاکه دری بود به شب در بندد

الا در دوست را که شب باز کنند

*******
 

بندگی خود مکن که خويش پرستی

کرده بسی پاکدل و فرشته را، شيطان

*******
 

وقت ضايع نکند هيچ هنرپيشه

جفت باطل نشود هيچ حقيقت دان

*******
 

صراحی گرشود خالی جدا پيمانه ميگردد

به وقت تنگ دستی آشنا بيگانه ميگردد

*******
 

ای مشت گل اين غرور بيجای تو چيست؟

يکباره به خود نگر که معنای تو چيست؟

يک جعبۀ استخوان دو پيمانۀ خون

پنهان توچيست وآشکارای تو چيست؟

*******
 

همين حالم که مادر در برم نيست

صفای سايۀ او برسرم نيست

مرا گر دولت عالم ببخشند

برابربا نگاه مادرم نيست

*******
 

شکرنعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت آنچه داری از کفت بيرون کند

*******
 

خدارا برآن بنده بخشايش است

که خلق از وجودش در آسايش است

*******

گل مزن کاه گل مزن ديوار بی بنياد را

خدمت سگ را بکن نی آدم کمزاد را

*******
 

مزرعۀ سبزفلک ودرس مه نو

ياد از کشت خويش آمد به هنگام درو

 

سخنان برگزيده

 

صرف عيب ظالم را افشاء کنيد.

از تبسم به روی برادر مؤمن تان گناه معاف ميشود.

از کسيکه نرمی (تواضع) رفت همه چيز رفت.

کسيکه از دور روزگار نياموخت، از هيچ آموزگار نخواهد آموخت.

دوست همه کس دوست هيچ کس نيست.

باپدرومادر چنين باش که از اولاد خود توقع داری.

کتاب خوب يگانه دوستی است که خموشانه وبيطرفانه با شما حرف ميزند.

چشم حريص دنيا دوست را قناعت پرکند يا خاک گور.

خداوند(ج) مثل انسان نم نگرد زيرا که انسان به ظاهر وخداوند (ج) به باطن می نگرد.

سيلی ای که ديده نميشود( گپ بد) زيادتر درد دارد.

پول برای دانا عافيت وبرای نادان مصيبت است.

اين هم ميگزرد.

چيزيکه کهنه اش بهتر است دوست است.

کسيکه بداند نيکی چيست ونکند گناه کرده است.

ثواب بالاتر از پوره کردن آرزوی کسی که در لحظۀ مرگ قرار دارد نيست.

تهمت غلط بر کسی از قتل بدتر است.

وقتی که پول دارم خودرا نمی شناسم، ووقتيکه پول ندارم ديگران مرا نمی شناسند.

اگر ميخواهی که در پيری احترام شوی پس در جوانی به خدمت کهن سالان بپرداز.

گراز ديدۀ يقين بنگری در اسلام هيچ عيبی نيست بلکه هرچه هست در مسلمانی ما است.

همانطوريکه کوه صدايت را باز ميدهد يقين داشته باش که اعمالت نيزمطابق نيتت پيش رويت آمدنی است.

رابطۀ اساسی وبنيادی بين زن وشوهرفقط اعتماد است.

خداوند (ج) هميشه کارهارا به بنده گانش حواله ميکند تا هرچه ميکنند بکنند، ولی بعضی کارها را بايد بنده صرف به خداوند (ج) حواله نمايد.

به کارديگران آمدن اين نام دومی زندگی است.

وقت نمی آيد بلکه رفته ميرود.

وقتيکه پول به جيب زياد ميشود زبان بی لجان (بی کنترول) ميشود.

خشم کليد تمام بدی ها است.

جواب ندادن هم جوابی است( جواب احمق خاموشی است).

در اوج قدرت خدارا فراموش مکن.

همانطوريکه بلبل در قفس دلش ياد چمن دارد، غريب (مهاجر) هرکجا باشد دلش ياد وطن دارد.

لباس بايد مواظب تن زن باشد، نه زن مواظب آن لباس.

کسيکه وقت خرابش ميرسد زبانش دراز ميشود.

لباس ميگويد: تو عزت مرا کن من عزت ترا ميکنم.

اکثراً مردم ميگذارند تا خوشبختی های خورد از آنها بگذرد، درحاليکه اشتباهاً انتظار خوشبختی های بزرگ را ميکشند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *