رباعیــات وابیاتی در بارۀ قیــام امام حسین (رض) — محمد عزیز عزیزی

 

رباعیــات وابیاتی در بارۀ قیــام امام حسین (رض)

 


محمد عزیزی (عزیزی)

2011-12-01

 


امام حسین (رض) نور دیدۀ هر مسلمان است

 

حسین او نوردیدۀ  مومن وهر مسلمان است

مُحـــبتش به دلِ جمـلـــه اهـــلِ ایمــان است

به مسلمــین جهـان جملگی همـــه ســـرمشق

حسین به ضد خرافات وشرک وطغیان است

 

عزیزی- چهارشنبه – ساعت 14:45

30-11-2011

******************************

 

حسین (رض) مظهرعشق به خدا

 

حسین او مظهــرِعشق خدا وراه جهـــاد

ســــر ش بـراه خــــدا عاشقـــانه نهـــاد

کسیکه پیرو این مکتب است واین مشرب

بدور ازهمـه افکار شرک ورفض وفســاد

عزیزی – چهار شنبه – ساعت 14:15

30-11-2011 


******************************

 

امام حسین (رض) معلم جهاد است نه خدا وفریاد رس؟!

 

حسین معلـــم درسِ جهـــــاد من باشد

وخاطرات او درقلب ویاد یاد من باشـد

او بنــدۀ زهمــه بنــــدگـــان خـوب خـــدا

نه اینکه دادرسِ کس و داد مــن باشــد

 

عزیزی- چهارشنبه : ساعت:30 14

30-11-2011


******************************

 

 امامحسین (رض) از خداوند حاجت می طلبید اما

گمراهان از امام حسین (رض) حاجت می طلبند ؟!

 

حسـین را  هر خــرافاتی نــدانــد ؟!
 کـه اورا  خــالق و معبــود دانــد


حسین  او   بنــدۀ نیک خــدا بــود
ولی گـُم کرده ره، اورا بخــوانـد !


  عزیزی – ساعت  15:10
2011-12-01


******************************

 

حسینی ها حسین را گــر بدانــنـد !

زجهــلِ خود همــه حیــران بمـــاننـد!

 

حسین  محتــاج درگـــاه  خــــدا بود

چـرا این گـمــرهـان اورا بخواننــد ؟

 

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 00:45

01-12-2011

 

******************************

 

امام حسین (رض) حامل بار مسئولیت جهاد

 

حسین ، خود او مطیعِ امر حق بُود

طــریقـــش مشعـــل راه وسبـَــق بُود

 

حسین انـــدر جهــادهر گز نیاسـود

چو بار سخت دِین اندر عنـــق بـُـود

 

عزیزی- پنجشنبه – ساعت 11:15

01-11-2011


******************************


حسین (رض) چراغ جبهۀ نبرد

 

حسین چـراغ رۀ جبهـــۀ نبــرد بُــَود
ز اهل ظلم ونفاق او دلش بدرد بُـــَود

شهید راه خـــدا شد ومکتبِ  توحیــد

ودشمنش به دو عالم برنگ زرد بُود

عزیزی- چهارشنبه ساعت 16:05

30-11-2011


******************************

 

حسین (رض) امیر جهاد است

 

حسین امیر جهــاد وشهــادت است یاران!

به جمــع همسفـــرانِ عـــزیز و و وسرداران

 

حسین شهــیـــدِ رۀ اعــتــــلاء دین خـــــدا

نه همرکاب همـــه گمـرهـــان وبـد کـاران

 

عزیزی- چهارشنبه – ساعت 15:40

30-11-2011

******************************

 

امام حسین(رض) مظهر فضایل وکوفیان وقاتلان مظهر رزایل

 

حسین نماد دیانت  وهم نماد عبـــــادت

حسین نماد شهامت  وهم  نماد شهادت

 

حسین نماد کرامت  وهم  نمــاد سعـادت

وکوفیان نماد  ملامت وهم  نماد حسادت

 

عزیزی- پنجشنبه ساعت 10:30

 

******************************

 

   جهاد امام حسین(رض)در مقابل نظام فاسد وستمگربود

 رۀ حسین رۀ اصحاب وجمله یاران  بـُود
جهاد  آن همه بر ضـد ظلم و طغیان بـُـود


حسین به سنگر اسلام  ودین گشت شهیــد
وقاتلش به رۀ فسق و ظلـــم و خُسران بُـود


 روز پنجشنبــه ساعت -21:15
01-12-2011

 

پـایـــان

———————————-

محمــد عزیز( عزیزی)
روز پنجشنبه دهم قوس  سال1390 هجری شمسی1390
مطابق به پنجم محرم الحرام سال 1433 هجری قمری
برابر به : 2011-12-01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *