اطلاعیۀ کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان — داکتر احدزاده

 

 

اطلاعیۀ کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

 


 

طوریکه در این ده سال افغانها شاهدعواقب نکبت بار حضور قوای ناتو به رهبری امریکا در کشور عزیزشان می باشندکه تحت نام جنگ علیه تروریزم بین المللی ودفاع از حقوق بشر عملیات نظامی رادر افغانستان آغاز نمودند.

وافغانها با گوشت وپوست خود حضور این نیروها را بمثابه اشغال مستقیم هرروز احساس می کنند .

مشاهده میگردد که امروز، حلقات بزرگ جامعه مدنی دنیای غرب و سازمان های سیاسی کوچک وبزرگ آن کشورها به علت مقاومت مستمر ملت افغان علیه این اشغال گردیدند ودرمواضع ومواقف گذشتۀ خود تجدید نظرنموده بدلایل منافع سیاسی واجتماعی خود ویا بخاطر همبستگی انسانی شعار صلح و ضد جنگ رادرمقابل بمباردمان،کشتارواشغال همصدا با افغانهای آزادی خواه وصلح دوست درسراسرکشورهادی غربی از قبیل ایالات متحدۀ امریکا ،آلمان ،انګلستان،فرانسه ،ممالک اسکنداناویی ودیگربلند کرده اند . به خاطر هرچه بیشتر قوت بخشیدن این صدا، کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان با همکاری نهضت صلح آلمان جهت محکوم کردن جنگ مستمر ده ساله در وطن و نقد از انعقاد کنفرانس پیترسبرک(دوم) آلمان از تاریخ سوم الی پنجم دسامبر 2011 میلادی برنامه های احتجاجی را ازقبیل تظاهرات ، دایر شدن کنگره ها وکنفرانس مطبوعاتی ازطریق نهضت صلح آلمان براه می اندازد.

به همین خاطر کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان ، ازتمام هموطنان گرامی خارج از کشور و بویژه کسانیکه در آلمان زندگی میکنند ، صمیمانه تقاضا می کند تا درین برنامه های احتجاجی و محکوم کردن جنگ درازمدت درافغانستان سهم گرفته و با حضور خود در آن مجامع انزجار خود را ازجنگ وخونریزی درافغانستان ابراز داشته وبرای استقرار صلح وآزادی درافغانستان منسجم گردند.

البته کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان اذعان دارد که کنفرانس پیترسبرگ دوم آنگاه موفق خواهد بود که در آن مخالفین مسلح یعنی مقاومتگران فعلی در کشور منحیث رکن اصلی کنفرانس جهت استقرارصلح در کشور سهیم گردند تا مناقشات نظامی جای خود را به یک گفتمان صلح عوض کند . کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان اشتراک افغانهارا در کنفرانس ضدجنګ وتظاهرات یک موقف بسامثمرو مثبت به تقاضای آزادی خواهی ،صلح وعدالت ملت خود دانسته و حضور هرشخص و گروه را بمثابه پشتیبانی ازتمنیات برحق ملت افغان محسوب می کند .

The Commission for Peace and Freedom in Afghanistan

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان

Kommission für Frieden und Freiheit in Afghanista

 

Betreff: PETERSBERG II Proteste in Bonn dieses Wochenende

Liebe TeilnehmerInnen der Petersberg II – Proteste,
wir freuen uns sehr über Eure Anmeldungen!
Anbei findet Ihr ein letztes
Informationsschreiben in PDF-Format bezüglich der bevorstehenden
Aktionskonferenz, Demonstration und weiterer Proteste im Rahmen der
Petersberg II – Konferenz in Bonn.

Auf bald in Bonn, Euer

No to War, No to NATO Network

(The commission for Peace and Freedom of Afghanistan)

هموطنان وافغانهای صلح دوست ! پروگرام وبرنامۀ تفصیلی کنفرانس ومظاهرات وارتباطات وسایل نقلیه ،محل وساعات حرکت بوس هارا ارتمام شهر های آلمان خاصتآ حومۀ شهربن آلمان (نورد راین ویست فالین) را از سایت انترنیتی ذیل بدست بیآورند .به امید حضور واشتراک جمع کثیر افغانها ،آلمانها واروپائی های صلح دوست .

www.afghanistanprotest.de

خلص تقسیم اوقات پروگرام

روز شنبه مؤرخ 3 دسامبرتجمع وراه پیمائی ازساعت 10و30 دقیقه تا14 و30:

Kaiserplatz : Landes Museum Bonn : محل تجمع

روز یکشنبه مؤرخ 4 دسامبر: کنفرانس از ساعت 10 الی 19 شام

Kaiserplatz : Landes Museum Bonn : محل کنفرانس

روز دوشنبه مؤرخ 5 دسامبر : مظاهرات ومصاحبات مطبوعاتی

محل ومکان : در کشتی مقابل محل کنفرانس پیترسبورگ آلمان

Friedrich-Ebert-Allee : Kunst Museum

بخاطر اشتراک وانسجام مظاهرات وکنفرانس لطفا به تیلفونها وایمیل های ذیل تماس بگیرید

0049234383691

01719229033

Email address : shagnan1@yahoo.de

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *