سلام نامـــه — محمد عزیز عزیزی

 

 

 

سلام نامـــه

 

 

محمد عزیز( عزیزی)

2012 -01 -14

 

با عرض سلام وابراز امتنان به پیشگاه تمام همدلان و دوستان وعزیزان فرهیخته ام که در دوران سفر وغیابت من با الطاف خاص و پیامهای محبت آمیز خویش بر من منت نهاده و مرا مورد نوازش قرار داده بودند.

امید وارم تا تمام خواهران وبرادران وهمدلان عزیزم این ایام را با خوشحالی، صحتمندی وسرور پشت سر کذشتانده باشند.

ابیاتی چند را بغرض ادای احترام به همه دوستان ارجمندم تقدیم میدارم:

سلامی که سنت بـُــَود در شعار

واسمی زاسمــــاء پروردگـــــار

 

سلامی چو بوئی خوشی باغ وراغ
طــــراود بهــر سو زفصل بهــــار

 

سلامــی ز بوستــان ودشت ودمن

چــو گلهــای رنگین ویا سبــزه زار

 

سلامی چــو کــــــوهِ شکوه وبلنـــد

که باشد گرانسنگ وهم واستـوار

 

سلامی به صوتِ همــه بلبـــلان

بمثل قناری وصـــوت ِ،هـــزار

 

سلامی چــو نورِ شفق صبـــحـــدم

کـه اوراست، خوش مـُژ دۀ از نهــار

 

سلامی به سوئِ همه دوستــان
که دیدم به هالند شان هر کنــار


سلامی برآن همدلانِ زیــــاد
زهمصنفـیانِ عــزیز، هم قطار


سلامی به دوستان
«دنهــاخ» و«دِلفت»
ز «اُتریخت» و« زوتر میر» و«اَلکمــار»(1)


سلامی به
« هـِرلین » و یاران قبل
که داشتــم بایشان قــــــول وقـــــرار

سلامــی به یاران «المــــیره» ام
که باشنـــــد عزیزان من در دیار


ســـــلامی به
«لیَسندام» واهــل آن
و
« فوربورخ » ویارانم از قندهــار

 

سلامـــی به دوستــــان «آلمانیـــــم»
«فرانکفورت» ، و«هامبورگ» و« بُن»بیشمار(2)

 


سلامـی به یاران
«اِسن» عــــزیز
و
« آخن » که باشند مرا ارجـدار

 

سلامی برای دیگر همـــدلان
در اینجا وآنجا ویا هــر دیار

 

سلامی به دوستان غائب که من
زهجران شان بوده ام غمـــگسار

 

سلامی دوباره نویســـم زدل
به یاران
«فیس بوکی» ام بار بار

سلامی که در صفحـــۀ قلبهــا
همیشـــــه بماند ورا یاد گــار

سلامی چو نور زخورشید ومــاه
وَسیــّـاره های دگر در مـــــدار

 

سلامی چوافلاک و هر کهکشان
که در حرکت اند وهمـه بیقــرار

سلامی به تعداد ذرات کـَـون
که تستبیح گوینــــد لیل ونهــار

سلامی به شاهنشۀ انبـــیاء
به یاران واصحاب وآلِ کــبار

 

سلامــی ازین دم وتا روزحـــشر

زما بر پیامبر(ص) هزاران هزار

 

سلامی بخود می نما ای «عزیز»!
وبر جملـــه اهلِ دیانت شعـــــار

پـــایـان

——————————————

محمد عزیز( عزیزی) روز شنبه ساعت 18:30
24 جدی سال 1390 هجری شمسی
مطابق به : 19 صفر سال 1433 هجری قمری
ویا برابر به : 2011-01-14 میلادی

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

—————————————————————————————————————–
یادداشتها :
(1) – دنهاخ – دلفت – اوتریخت – زوتر میر – الکمار- هیرلن- المیره – لیسندام – وفوربورخ از شهــرهای مختلفــۀ هالند است ، که دوستان ویاران خوب و زیادی را از آن جا ها ملاقات کردم وخاطرات همه شان در نزدم خیلی عزیز وگرامی است .
(2) – فرانکفورت – بن – هامبورگ – اسن – وآخن از شهر های آلمان است که دوستان وبرادران دیرینه واسبق زیادی را که در هالند ، بمناست محفلی گرد آمده بودند ، افتخار دیدار وملاقات ایشان را داشتم .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *