جــریان سیل خون در سوریــه بدست بشار اسد— محمد عزیز عزیزی

 

جــریان سیل خون در سوریــه بدست بشار اسد

 

مسلمانان در سوریه  بصورت دسته جمعی  بدست  بشار اسد بعثی و نوکران روسی قتل عام میشوند

 


محمد عزیز عزیزی

 

 

جــریان سیل خون در سوریــه بدست بشار اسد

یارب تو بـــه خـــون بیگنــاهــان بَنـَـگر

چون سیل بهر طرف تو جریان بنـــگر

در مملــکت شــام و بدستــور بشـــــار

تو قتـــل همـــه نسل مسلمــآن بَنـَـگر

عزیزی- ساعت 18:00

دوشنبه – 2010-02-20

 

******************************************************

 

ظلــم پیهم در کشور شام (سوریه)

—————————————-

یارب تو به چشم   سرخ پر نم بنگر

بر ســو ختــه دلان آتش بـَم بنــگــر

مخلوق تو دستـه دستـه قربان شوند

در کشــور( شام) ظلـم پیهــم بنـگر!

عزیزی- ساعت 23:05

یکشنبه – 2012-02-19

******************************************

 

بیــاد اطفــال وزنــان ومردم بیدفاع سوریــه که قتل عام میشوند

————————————————————

بنگر که چگونه ظلم و بیداد کـنــد

بشــار اسد، او کــار شـداد کــنــد

اطفال وزنان وپیر مردان وجــوان

ازریختن خون شان دلش شاد کند

عزیزی- ساعت 21:45

19-02-2012

*************************************************

 

در سوریه تصفیه  عرقی ومذهبی جریان دارد

—————————————

جهـــان بیــــا بـَنَگــر! ظلم بیشمـــار اســد

درندگان وحشی شام، و سگان هار اســـد

که تصفیــه بکنند مسلمـین ســوری را

به توپ وتانگ و به بمبارد هرطیاراسد

عزیزی- ساعت 10:35

دوشنبه – 2012-02-20

****************************************************

 

جنایات بشار اسد در سوریه وسکوت جهــان

————————————-

دانی که به سوریه چه شور است وشــر است؟

افسوس مسلمــــان ، کــه از آن بی خــبر است

چـــون جـــوی روان خـــون مسلـــمان باشــد

دنــیا بـــه جنــایتِ اســد، ببین!کور وکـــر است

عزیزی- دوشنبه ساعت 14:00

20-02-2012

*****************************************************

 

بشار اســد خون ریز

———————–

این ظالــــم خونریز ، که نا مـش اسد است

بد تر زهمه ستمگر ان این دوره ، بـد است

او  قــاتل ودشمن  همــه  ملــــت شــــــام

حقــا کــــه درنده تر ز حیـــوان ودد است

عزیزی- یکشنبه – ساعت 23:30

19-02-2012

***************************************************

 

خــانه خــراب

————–

یارب تو خـودت یاور مظـــلومانــی

بر آنچــه هر آنکس بکنـــد می دانــی

ظالم بنموده ،خانه هـــای تو خــراب

بیشک که تو ای خانه خراب رحمانی!

عزیزی- ساعت 22:50

یکشنبه – 2012-02-18

***********************************************************

 

بــه سفــَـّاح ابن سفـَـّاح بشار اسد جنایتکار معاصر

————————————————–

خون نا حق قاتلان را کی رها سازد مدام؟

خشم الله را سبب خواهــد شود در انتـقــام

ظالمــا ! برهیبتِ زور ســـلاح خـــود منــاز

عاقبت روز جنـایت بر تو گـردد تار وشـام

عزیزی- ساعت 01:30

شنبه -2012-02-18

پــایان
*************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *