عشق هـای جعلی ودروغین امروزی — محمد عزیز عزیزی

 

عشق هـای جعلی ودروغین امروزی

 


محمد عزیز( عزیزی)

2012-02-27

 

عشق هـای این زمان جعلی بُــَود

از صــداقت از وفــــا خـالی بـُـَود

هر خسی بازی کند با نام عشق
تا بیـــاندازد کسان در دام عشق

 

این چنین عشقی نکو گر بنگری

هر کجا بینی هزاران مشتری

 

عـــاشق ومعشوقه را بینی چـــنین

آن یکی رهـزن ،دگـر او پله بیـن

 

هر یکی با دیگــری اندر فـــریب

عشق را اندر میان، بینی غــریب

 

قصه های عشق هر یک سـر کنــد
تا کـُلاهـــــی از دروغ بر سر کنــد

 

بر تــو گویـــم مطلبـــی ای نکتــــه دان

عا شقـــان باشند همچون جسم وجـــان

 

هر یکی با دیگری پیـــوستــــه است
در نبـود همدگــر ، بگسســــته است

 

عشق باشد بر حقیقت استــــوار

نه فــریب وخدعــه هـای بیشمار

 

عشق های این زمان باد هـــوا

آن بنـــایش بر دروغ و بر ریــا

 

گر تو ساز عاشقــی را مـــیزنی

ســُر نــگیرد نغمه ات با رهــزنی

 

عشقهـــای راستین را، راستیست

دور از غِـــل وغـِش ویا کاستیست

 

بگذر از عشـــــقِ، دروغ واز دغـــل

بانگ بی خـــود را مزن اندر محــل

 

عاشق خورشید، نورانی همــیش

خود فروزان قلب می باشد زپیش

 

خود فنا سازان مـردان خــدا
عاشقـــان ذات پاک کــــــبریا

 

جان سپردن در رۀ معبود را

هیچ بشمارند شان این جود را

 

عاشقــان دل داده گان راستین
سر گذارند در رۀ حق ویقـین

 

راستی گر عاشقی پروانه باش

در وفا وسوختن مردانــه باش

 

از «عزیزی» چند سخن بنیاد شد

هـــم ز معشوق وز عاشـق یادشد

 

پایان

——————————–——

محمدعزیز(عزیزی)- ساعت 19:00

سه شنبه – 2012-02-12

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *