مصالحـﮥ سیاسي – پاکستان و اهانت به قرآن کریم — دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني


مصالحـﮥ سیاسي – پاکستان و اهانت به قرآن کریم

 

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغاني

۲۷/۰۲/۲۰۱۲

 

هموطنان ګرامي خواهران و برادران معزز کاملا آشکارا، روشن هویدا و مبرهـــن است که وظیفــه ورسالت ماست تا  دربــرابــر آنچه درماحول ما میګذرد و به سرنوشت ملت، کشور وعـقیدﮤ ما ارتباط دارد بې تفاوت نبوده و باید دربرابـر وقایع، حالات  و حوادث کشور ومنطقه بدون تأخیر اظهارنظـرنموده، موضع داشته، اندیشه های خویش را با مردم و ملت خویش وجهان شـریک ساخته ودرحد توان وامکان خویش درین راستا عملا اقدام وکار  عملی کرد.

هست موارد که ضرورت جدي به کار مشترک و اداي رسالت تمام نیرو های خیرخواه وطن دوست را ایجاب میکند و همه روزه باید درین راستا با تمام بیداری، درایت و پختګي سیاسي با درنظرداشت تمام جوانب قضایا عمل کرد و رسالت خویش را با امانت داری، استوار و پیګیری  ادا کرد.

اما نبض حوادث درکشور و منطقــﮥ ما آنقدر به شدت  میتپد که درپهلوی مشکلات روزمرﮤ زندګې به آن همنفس شده نمی توانیم و درین راستا با تأسف اقدامات به موقع صورت نمی ګیرد. فـرصت های خوب وهدیه های طلایی عصر که ممکن بارها تکرار نه شوند، دارند ازدست میروند. 

 

درین راستا ودرین  سلسله  میخواهیم با پیشکش نمودن این نوشته  مواضع و طرز دید های خویش را منحیث ادای رسالت و روشن شدن مواضع جهت راهیابی درمورد مسایل مطـرح و داغ روز باشما ذیلا شریک ساخته و ادای رسالت کنیم:

 

۱/ مصالحــﮥ سیاسي، صلح و مذاکرﮤ بین الافغاني که باید  با تعـریف مشخص که درآن سخـن اصلي وصلاحیت اساسی را ملت داشته باشد وبمنظورمعامله و تلاش به هرقیمت درقدرت سیاسي ماندن و یا کسب قدرت سیاسي به هرقیمت که ملت را به حاشیه بکشاند، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه نماید امر وبرخورد بجاء به مسأله نبوده  درست نیست وآنرا برای ملت افغان قابل قبول نه میدانیم. این نوع برخورد به مسأله نه تنها اینکه دردی را دوا نه خواهد کرد بلکی سبب تنش های بیشترخواد شد ومضر است.   

ما بدین باوریم که  برخورد بهتر ومناسب عملي این خواهد بود وهست که مذاکره و مفاهمــﮥ سیاسی بدون قید وشـرط اولي به مفهوم اینکه تمام جوانب متخاصم بین الافغانی بین خویش نشسته ومنحیث اولاد این وطن برای پروسـﮥ صلح زمینه سازي نموده، دست های بیرونی و اجانب را قطع نموده  و به کمک ومساعی جامعــﮥ جهانی  زمینه های را مساعد سازند که تصمیم ګیرندﮤ اصلی ونهایی ملت افغان باشد.

توافق ابتدایی نه به معنی ګذشت ها از بـرنامه های اساسي خویش، نه به مفهوم بی هویت شدن از بـرنامه های که برای رهایی ملت آنـرا سازمان، حرکت و حزب سیاسي افغانی مطرح دارد، بلکه توافق بـرین که برای رسیدن و بدست آوردن مشروعیت این برنامه ها بدون پیش شـرط ها به ارادﮤ ملت مراجعه صورت بګیرد و ازتشدد درتحقق اهداف سیاسي به شمول رسیدن به قدرت سیاسی که خواست مشروع هرسازمان سیاسي افغاني بوده میتواند، باید دست برداشته شود.

ایجاد هـرګونه موانع درین راستا که ملت افغان خود به سرنوشت خویش مسلط شود و خود دربین خویش به تفاهم سیاسي برسد ازجانب منابع داخلي و خارجي برای ما قابل قبول نیست.

مسلم است که نیرو ها اهریمنی موجود در جوار ما وخصوصا درپاکستان و ایران و بخش از کشور های ‌‌ذیدخل جهان در افغانستان و منطقه همان صلح را خواهانند که به هرقیمت  منافع خود شانرا که  حتې درتضاد با منافع ملی افغانها باشد تضمین بدارند. این حالت نباید برای هیچ افغان خیرخواه، صادق و دور اندیش این کشور قابل قبول باشد و نه ګذارد دشمن به آن توصل جُسته و یا به آن دست یابد.

 

۲/ این یک حقیقت مسلم است که دربیشتر از نیم قرن با ایجاد خط مصنوعي،  تحمیلي واستعماری ” ډیورنډلاین“ که  خلاف تمام نورمهای قبول شدﮤ ملی وموازین بین المللی از آن اینک ۱۱۸ سال میګذرد یکی از عوامل اصلی و عمدﮤ  تراژیدی ملت ما ګشته است.  این خط  تحمیلی  که ازلحاظ حقوقی و واقعیت ( دی یوره و دی فکتو) غیر مشروع است مملکت و منطقــﮥ ما را به فاجعــﮥ مواجه ساخته که درنتیجــﮥ آن پالیسي سازان اصلي پاکستان  از زمان بوجود آمدن این کشور تا حال بااعمال  سیاست دو رویه ګي دربرابر افغانها وجامعــﮥ جهانی  دست زده اند و ماهیت شان چنین حکم میکند که به این کار خویش تا آخرین رمق ادامه خواهند داد.  این حالت  وبرخورد مزورانه و دو رویــﮥ کاذب پاکستان دربرابر افغانستان وجامعــﮥ جهانی خاصتأ در سه دهــﮥ اخیر کاملا هویداست و وسعت بیشتر یافته است. پالیسي سازان اصلي پاکستان دست به  ترور و دهشت میزنند  و مردم این سرزمین ها  را به فاجعه مواجه ساخته و به خطر بزرګ بـرای صلح جهانی مبدل ګردیده اند.

برخلاف تمام تأکیدات دورغین قبلي شان حالا پاکستان منکر این سخن نیست که مراکز سازمان های ضد افغانی درپاکستان است و این مهره های اصلی پاکستاني اند که نمی ګذارند افغانها در بیـن خویش نشسته، مذاکره و مفاهمــﮥ بین الافغانی بدارند.

تجارب غیر قابل انکار نشان داد که خاصتا دردودهــﮥ اخیر  رهبران و نیرو های  افغانیکه  برای مفاهمه و مذاکرﮤ بین الافغاني حاضر شده اند و خویش را به نحوی  از سلطــﮥ پاکستاني رهانیده، برای تفاهم خیرآماده ګردیده اند  ویا قصد کار مؤثـر خیر به نفع افغانستان  داشته اند  بلااستثنا ازجانب مقامات پاکستاني و نیرو هایی ضد صلح یا ترور ویا زندانی شده اند و این پروسه وحالت فـریب و فتنــه ادامه دارد.

پالیسي میکران اصلی پاکستان حتی حکومت ملکی خویش را درجـریان قضایا نه ګذاشته و نمی ګذارند که مردم ما به تفاهم خیر برسند. تصادفی نیست که ازیک طرف خانم حنا کهـر ربانی وزیـر خارجــﮥ پاکستان (بتاریخ۰۲/۰۲/۲۰۱۲) کاذبانه و ریاکارانه  درکابل اظهار داشت که پاکستان درقبال افغانستان هیچ ګونه بـرنامــﮥ مخفی ندارد.  اما همین دیپلومات ارشد پاکستانی( بتاریخ ۲۲/۰۲/۲۰۱۲) درمصاحــبـﮥ با روزنامــﮥ ګارډین ازیک جانب تلاش دارد که حکومت آقای حامدکرزی را مقصر موضع غیر شفاف پاکستان درقسمت مذاکره با حـرکت طالبان معرفی بدارد و اظهارکند که ::«ما منتظر این هستیم که جانب افغانی موقف حکومت خویش را درقسمت مذاکره با طالبان درقطر روشن سازد….. ». ازهمه مهمتر که خانم حنا کهر ربانی برخلاف قبل به صورت واضح اعلان  و اظهار میدارد که مـن از آن مسؤولین پاکستان نیستم که محل سکونت ملاعمربـرایم معلوم باشد. اما من اینقدر میدانم که مسؤولین پاکستاني آګاهی دارند که ملاعمر درکجا است». اما وی اظهار نداشت که جانب پاکستانی به جانب افغانی اجازه خواهند دادکه با ملاعمر و یا معاون وی ملا عبدالغنی برادر(اسیر نزد پاکستان بعدازامادګي برای مذاکره)ملاقات بدارند. شواهد مسلم وغیرقابل انکار ګواهي میدهند که درین راستا ازقبیل ایجاد مشکل در ویزﮤ  بازګشت به پاکستان، مسایل خطرات عملی امنیتي  به آنهای که به مذاکره با جانب افغانی حاضر شده اند از برګه های تازﮤ شرارت وایجاد موانع دربرابر مصالحهء بین الافغانی ازجانب مقامات و  حاکمان پاکستاني اند.  

درصورت بهتر این همه ګواه واضح و مسلم براین است که پاکستان درافغانستان همان صلح و آرامش را اجازه خواهد دادکه از چینل های استخباراتی پاکستان بګذرد و با منافع پاکستان ولو درتضاد با منافع افغانستان وصلح جهانی باشد راه دیګررانمی پذیرد.

مسلم این است که پاکستان به صورت غیر مشروع درملک بیګانه مانند یک غـدﮤ سرطانی دربیشترازنیم قرن قبل ایجاد شده و درزمین های کشور های دیګری بوجود آمده و برسرملت و زمینهای پشتون وبلوچ ظالمانه مسلط ساخته شده.

ما به یقین به این باوریم که  تازمانیکه عملا خط دیورند ملغی قرار نه ګیرد و این ظلم و ستم پاکستان بالای مردم پشتون و بلوچ خاتمه نه یابد، پاکستان کماکان به حیث خطر صلح و مجــري سیاست تفرقه و دو رویه ګی خویش خواهد بود. سیاست که قربانی آن افراد بیګناه این طرف و آن طرف خط نام نهاد وتحمیلی دیورند لاین اند.

 بادرک این واقعیت واستناد شواهد تاریخی مابه این باوریم که طرح قطعنامـﮥ ماه جاری  کمیتــﮥ روابط خارجي سنای امریکا درقسمت پشتیبانی از داعیــﮥ برحق مردم بلوچ یک  برخورد سلیم و حل اساسي مشکل ورعایت از اصول حقوق بشر و موضع ګیری درجانب حقوق حقــﮥ مردم(( بلوچ)) است و ما ازآن نیـزبه نحوی پشتیبانی میداریم که باید با اقدامات عملی همه جانـــبــﮥ دیګر همراه شود.

ما به این نیز معتقدیم که این طرح  قطعنامه  حل کل مشکل را حل نه کرده بلکی بخشي آنرا درنظرمیګیرد. ما به این باوریم که مردم پشتون وبلوچ مانند دوبرادر اند وحل این مسایل باهم درارتباط اند.

ما به این معتقدیم که اولا باید  درتوافق با تمام واقعیت های تاریخی وحقوقی به اصطلاح خط استعماری  دیورند لاین ملغی پنداشته شده و بعدأ مردمان این سرزمین امکان خواهند داشت تا خود طریق حکومت داری وسرنوشت خویش را خود تعیین بدارند. برخورد معکوس برمسأله سبب سوء استفاده ها و به جان انداختن این  مردم به جان هم شده میتواند. طرح استقلال بلوچستان بدون حل مسایل پشتون و بلوچ بدون  فسخ عملی خط « دیورند لاین»  میتواند مورد سؤ استفاده قرار ګرفته و موجب فتنه داخلی نیز شود.

لذا ما یکبار دیګرتأکید مینمائیم درین راستا کاراساسي خویش را دریک جبهه واحد برای فسخ عملی خط نام نهاد دیورند لاین  متمرکز ساخته وفسخ عملی آنرا  به نفع این داعیه ملی، خیر وعافیت تمامی ملیت های ساکن برادر این سرزمین ها و امر صلح میدانیم.  

 

۳/ الله تعالی میفرماید: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون . الایه  الله تعالی میفرماید من ذکر را (قرآن کریم) را نازل کرده ایم و من حافظ آن هم به هر حال میباشیم. صدق الله العظیم.

ما مسلمانان افغانستان،  منطقه و جهان تضمین بالاترازین را که خود الله تعالي داده و کرده است، نمی شناسیم ودرین راستا تشویشی نداریم. بـرماست که برضد هرکس و هرمرجع که بر ضد مقدسات ما برخیزد، آنرا مورد اهانت قرار میدهد و درکشور ما به توهین و تحقیر آن بپردازد صدای اعتراضات وحقانیت خویش را برای حفظ اعاده احترام و حیثیت آن بلند کرده و نه ګذاریم که فتنه و فساد کنند. این حق مسلم ما ست و این رسالت نیک را باید اداء کرد، اما نه به شکلی که همیشه سبب کشت و خون و ویرانی کشور خودمان وبرادرکشي  ګردد.

از جانب دیګر باید چنین درایت و پختګی سیاسي را با درنظرداشت وضع جهان و از جمله بخشی از مسایل فوق داشت که  بعد ازینکه روابط بین امریکا و ایران و خاصتأ روابط بین پاکستان و امریکا به تیره ګي میانجامد و درامریکا بخشې ازحلقات سیاسي بلند پایــﮥ امریکا به سیاست دو رویه ګي و فتنه ګري حاکمیت اصلی پاکستان آګاهی حاصل میدارند ودرواقعیت  مشت پاکستان بعد از کشته شدن بن لادن درپاکستان باز میشود و دارد که برخلاف ګذشته حتې  وزیرخارجــﮥ پاکستان خانم حناکهررباني از موجودیت رهبران سازمان های ضدحاکمیت کابل اعتراف میدارند و جهان وخاصتا امریکا دارد مواضع روشنتری درقبال پاکستان اتخاذ میدارند. این حالت سبب میشود تا مراجع استخباراتی پاکستان و ایران با بخش نیرو های ضدافغانی و صلح دست به دست هم بدهند وازهروسیلــﮥ مشروع ونامشروع وبه اصطلاح با بلند کردن پیراهن خونین حضرت عثمان و با استفاده از تمام وسایل و استعمال احساسات وعقاید پاک مردم آنرا به ګمراهی کشیده، تشدد و تشنج ایجاد نموده،  استفادهء ناجایز بدارند، فتنه وفساد کنند وملت مارا برای اهداف خویش استفاده ببرند.

 

ما عمل شنیع و توهین کننده به مقدسات اسلام و سوختاندن قرآن کریم را به شدیدترین کلمات تقبیح ونیکوهش  میداریم  و خواهان بازداشت و محاکمــﮥ مجریان این عمل قبیح ایم. از جانب دیګر از مردم وملت بیدار و قهرمان خویش تقاضا وخواهش میداریم  که فریب فتنه و تحریکات دشمنان میهن رانیز از نظردور نه انداخته ، از اعمال خشونت که تأثیــر معکوس و به نفع دشمنان و همسایګان طماع ما خواهد داشت دست بردارید و نه ګذارید که یکباردیګر وسیلــﮥ دردست اجانب شده و چهرﮤ معصوم و زجرد دیدﮤ افغان را برای جهان خطرناک نشان داد ودشمن را دراهداف شوم شان عملا مساعدت بدارید.

ما به این باوریم که ملت افغان این درایت وتعمق سیاسی را  دارد که وسیلــﮥ دردست اهریمن دشمن نه ګردد.

ما به این باوریم که دشمنان روز به روز افشاء میشوند ومعتقدیم که  قربانی های ملت افغان به ثمر خواهد رسید و ملت افغان هم (انشا الله درصلح و آسایش زنده ګې خواهد کرد.)   

 

                                                                    والسلام علی من اتبعی الهدی

 

دکتور صلاح الدین سعیدی

ازمرکزکلتوری د حق لاره

Email:strategicsttudies@yahoo.com

Tel.:00447886474636

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *