بمنا سبت روز زن — مختارعلیمی

 

بمنا سبت روز زن

 


مختار(علیمی)

تورکو فنلند5.3.2012

 

زن تـرامـن می ستایـم خـلقـت ازتوشـد پدید      هــسـتی اولاد آدم جـمله مـرسـل را ولـــیـــد

پـرورش یافـتـه زتـوهـم اولـیـــا وانـبـــیــــا       پـیشرفت و رشـد گیتی را تو بـاشی کـیمـیــا

خانه را آرامـش وراحـت ببخـشی بیگـمـان       الـتماس وخـنـده ات هـردم هــویـدا وعــیــان

لطف واحسانت بود بیرون زارقام و شـمـار      وصـف والایت بــه عالـم پـیـشتـازو نـامــدار

هرکه تحقـیرت نـماید عاقـبت گـردد خـراب      اوبود محکوم وجـدان حالـتـش دراضطــراب

ظـلم تهـدید وخـشونت برتوکـفراست وگـنـاه      عامـلـش درنـزد خـالـق شـرمـسارو روسـیـاه

زجـرتوهـین وشکـنجـه بیـجـهـت بهـر شـمـا      باعـث خودسـوزی وخشمـت سرآید زین جـفا

گوشه زنـدان شــده برزن محیطی زنـده گی      زیـرسـقـف خـانـه تاکی حــبس انـدربـنده گی

شـوک می آرد بـمــن تـا بـنگـرم اخـبـار را      وحـشـت وکِــردار بـیـرحـمی ونـاهـنّجـــار را

یومـیـه نوعـی تجاوزمیشـنـوی درشــان زن       ازحـیـادوراسـت سـازم بـرملا مـن آن سـخن

جـمـلـه ادیـان ومـذاهـب قـبحـت ایـن کار را      نـاپـسـنـدوزشـت مـیـشمـارنـد این کِــردار را

لانـه جـوروخـشونـت گـشـته مـیهـن درجهان      مـرد و زن دارند مـذمّـت شـیوه ورفـتار شان

گـرمـسلمـانـیـد هسـتـیـد معـتـقـد بـردیـن حـق      درچـنـین مـورد خـدافـرمـوده ارشـاد و سـبـق

جـنـت خـود را نـمـوده زیــرپـای مــــادران      هــرکـه خـدمـت کـرد دریابـد مـقامی جــاودان

هسـت وبودت زن بود پس فکـردقـت داشـتـن      اوسـت مـادر بایـدت تعـظیم وحــرمـت داشـتن

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *