نوروز رسیده — مختاراحمدعلیمی

 

نوروز رسیده

 


مختاراحمد (علیمی)

 

خورشـید زمـان نـورخـود ازنـو دمـیـده          نـــوروز رســیــده

سرماه وخنک رخت ازین بادیه چـیـده           نـــوروز رســیــده

ازشاخـچـهـا لـولـو ومـرجـان چکـیــده           نـــوروز رســیــده

آهــوبــره دردامـن کـهسـار چـــریـــده           نـــوروز رســیــده

از صـورت گل بـاد بــهـاران مکـیــده            نـــوروز رســیــده

*****

پیغام زمان هم وطـنم موسـم کاراسـت          شد مژده بهـاراسـت

دربذر زمین مـرد کـشاورز تیاراسـت           بی صبروقراراسـت

دشت ودمن از لاله منقـوش نگاراست         قـلب داغـــدار اسـت

کاروان سفرسوی سخی بازقطاراست          بـیـرون زشماراسـت

این قـاعـده هـرسال به تـکـرارنـویـده          نــــوروز رســـیـــده

*****

درجـشن بهـارای گل خـنـدان بـپاخیز            بـارقــــص دلاویــــز

مستی بکن وشانه بزن مای شکرریز           بـنـــشیـن و بـپـاخیز

سازوطـربت محـفل مـاراکـده لـبریـز            درد هــمــه شـد تـیز

رومال قـشنگ بدور زلـفایت بـیـاویز            اوجـامـه قــنـاویـــــز

امــروز بـه ما چهـره دلـدار پــدیـــده             نــــوروز رســیـــده

*****

معشوقـه وعاشق بکنند کیف دوچندان          درفــصل بــهــاران

باهم بروند میله به هرگـلـشن بستــان         بــسیـاربـه سـامــان

زوجان جوان اند بسی خــرم خـنـدان           دارنـد بــس آرمــان

دورازرخــشـان نکــبتی آفــت دوران           هـم چـشم حـسـودان

از هــرســو بــمــا گـرمی ایـام دمـیده           نــــوروز رســـیــده

*****

پارچه شعر بهاری سال روان  به سبک قرصک زاد گاه ام سروده شده است

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *