ربا عیاتی راجع به کودتای هفت ثور سال 1357— محمد عزیزعزیزی

 

 

ربا عیاتی  راجع به  کودتای هفت ثور سال 1357


محمد عزیز( عزیزی)

2012-04-28

 

فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357

 

آغاز شام تیرۀ خونبـار هفــت ثـور

بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور

بس خونها که هر طرفی ریختند، آن

گرکان  هاروحشی وکفتار هفت ثــور

عزیزی- ساعت 02:06

شنبه 2012-04-28

******************************

 

رهبر خلاق هفتم ثور

 

ثوری که جز شیـــار زمین او هنـــر نداشت

عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت

با این صفات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد

چــــون حزب ، ثور دیگری ازاو بتر نداشت

عزیزی- ساعت 18:20
2012-04-28

******************************

 

کودتای ثور وبیخدایان وحشی

 

آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد

در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد

زان آتشیکه خلقی مزدور بر فروخت

با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد

عزیزی- ساعت 02:30

شنبه – 2012-04-18

******************************

 

دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال 1357

 

از هفت ثور هر چه شود گفته در جهان

آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟

صدها کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است

تا شمۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان

عزیزی- ساعت 12:20

شنبه – 2012-04-28
******************************

 

دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان

 

از هفت، ثور پرسی ،به مـردم چکار کرد؟

گویم که کـُشت وخون بسی بیشمـــار کـــرد

دیگر چه بود حاصل آن کـــــودتــا به ملک ؟

یک گله گاو ؟! خــــــاک وطن را شیـار کــرد

عزیزی- ساعت 11:25

شنبه – 2012-04-28

******************************

 

حاصل کودتای ثور

 

دانی چه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟

کشتار خلق ،محبس وزندان ظلم وجـَور

بعــد از هجوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک

افغـان ندید فاجعـه ای را چنین ،بـه دَور

عزیزی – ساعت 15:25

شنبه -2012-04-28

******************************

 

حاصل کشت غلامان ثور روس


  ثــور جـُـز شیار خانـۀ مردم هنر نداشت
 غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد  اودگــر نداشت
تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطـــــن
جــز کـُشت وخون نسل بشر او ثمر نداشت

عزیزی- ساعت 11:50

شنبه -2012-04-28 18

پــایـــــان
******************************

محمد عزیز( عزیزی)

نهم ثور سال 1391
مطابق به 29 جمادی الثانی  سال 1433

مطابق به : 2012-04-28  میلادی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *