توصیف اسماعیل خان به قلم و امضای داکتر عزیزالله لودین — ع. نورزایی

 

 

توصیف اسماعیل خان به قلم و امضای داکتر عزیزالله لودین

 

ارسالی: ع. نورزایی

 

داکتر عزیز لودین از کسانی است که با وجود تلاشهای فراوان خود نتوانسته به نزد اسماعیل خان تقربی را حاصل نماید. وقتی انسان نامه او را که در صفحه 159 کتاب سردار آریا به نشر رسیده میخواند به بی مایگی و بی شخصیتی او به آسانی پی میبرد. جالب است که لودین این نامه را در زمانی نوشته است که اسماعیل خان در خانه کنونی خود که بقول لودین غصب شده میباشد سکونت داشته  و خود لودین هم از جریان بخشیدن این خانه توسط خدیجه زابلی به اسماعیل خان مطلع بوده است. اگر اسماعیل خان غاصب و شخص بدی بوده پس لودین چرا تا این حد او را مورد ستایش قرار داده و اگر نبوده پس چرا امروز از طریق رسانه ها برای بدنامی او تلاش مینماید. وای بحال مردم و کشوری که مدعیان روشنفکری اش تا این حد ابن الوقت باشند! او در نوشته خود بعد از رضای خداوند (ج) خوشی اسماعیل خان را آرزو کرده  یعنی که بعد از رضای خدا خوشی امیر از بزرگترین آرزوی های او بوده است.  بخوانید و قضاوت نمائید. 

 

متن نامه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

13/8/1372

 

زنده جاوید ماند – هرکه نیکو نام زیست

 

مردانی که در راه خدا قدم بر میدارند و از خود میگذرند و برای مردم خود خدمت میکنند هرگز نمی میرند چه نه تنها ثبت خاطره ها بوده و یا اوراق تاریخ به آن افتخار میکنند بلکه  خدای بزرگ نیز به آنها مژده ها داده است. من یقین دارم که برادر ما اسماعیل خان که من او را مرد مجاهد راه حق میشناسم و این لقب را بر همۀ القاب او ترجیح میدهد زنده جاوید خواهد بود. آرزو دارم بتوانم با همکاری با جناب ایشان در حوزه جنوب غرب و هرات مصیبت زده کاری را انجام دهم که خدای بزرگ راضی و او خوشحال باشد چه بخوبی میدانم که با خوشحالی مردم حوزه و شهر هرات او خشنود است. خدمات او را نمی توانم این جا خلاصه کنم چه خدمات مرد مجاهدی را که بار ها با خطر جان مواجه بوده در سنگر به هیچ کسی تسلیم نشده و همیشه رضای خدا در پلان کار خود داشته است نمیتوانم در چند سطری خلاصه  کنم. ولی جهاد مردانه او در چهارده سال اخیر – ارادۀ تسلیم ناپذیر او در مقابل مشکلات و ایجاد نظم و ثبات اداری و تلاش های پیگیر او در باز سازی  را میتوان منحیث مثال و سرمشق آینده همۀ نوجوانان و آینده گان کشور عزیز درینجا  با کمال عجز مطرح کنم.

 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 

مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند

 

دکتور عزیز الله لودین

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *