کلمرغی ازخاندان”خاد” — غلام سخی سبزواری

 

 

کلمرغی ازخاندان"خاد"

 


کلمرغی ازخاندان " خاد" درضمن شعرگونهء مسخره يی به توصيف خاديست ديگری پرداخته وآن را درپورتال " کفرسياسی" به نشرسپرده است؛ اينک پاسخ آن:

 

غلام سخی سبزواری

 

يکی فرزند نامشروع لينين

کلاغی نام خودرا کرده شاهين

جنايتکاری ازنسل ستالين

قلم برداشت ضد ملت ودين

شد ازگندش همه " پورتال " مردار

 

زميمون بودن خود پرده برداشت

خودش  را چارپا نی آدم انگا شت

لوای بی خدايی را برافراشت

بشررا چون گياه هزره پنداشت

مقام  عاليش  را  کرد انکار

 

زفرزندان خونخوارتجاوز

زخاديستان مکارتجاوز

زخيل گرگ وکفتارتجاوز

زجاسوسان بدکارتجاوز

توقع نيست  جز اينگونه اظهار

 

غلامی درکمونيسم است پنهان

کمونيسم است راه ظلم وطغيان

کمونيسم است فکرشوم شيطان

کمونيسم است خصم دين وانسان

کمونست است حيوانی بشرخوار

 

کمونست وطن گويد خدانيست

بجز لينن ومائو کبريا نيست

جزاين دوسجده پيش کس روانيست

رها ازدام شان بودن روانيست

برای اين دوبايد کرد کشتار

 

نگرای هموطن در خاک ميهن

ببين برحالت غمناک ميهن

نظرکن برتن صد چاک ميهن

به هرجا سوی جسم پاک ميهن

که درخون غرقه هست ومی تپد زار

 

بود اين وضعش ازدست کمونست

زخوی وحشی وپست کمونست

زخونخواران بد مست کمونست

زقتل ومحبس وبست کمونست

کمونست است ديو مردم آزار

 

نه تنها خاک را دادند با روس

که دادند ازکف خود ننگ وناموس

بود هريک ازايشان سخت جاسوس

بود هريک ازايشان پست ومنحوس

بود عاری زدين وغيرت وعار

 

خصوصاً گرگ های جنگل خاد

که ميهن گشت ازايشان سخت برباد

درين گرداب قتل وظلم وبيداد

وطن ازدست اين اشرارافتاد

بود خاديست گرگ وخوک وکفتار

 

بدل کردند اکنون جامهء خويش

شعا روهی هی وهنگامهء خويش

اباطيل وچرند خامهء خويش

خظاب ولحن حرف ونامهء خويش

خدای ديگری چون هست درکار

 

کرملن قبلهء ايشان دگرنيست

کزآنجا ديگرايشان را ثمرنيست

زانکل سام ربی خوبترنيست

زجاسوسی دگربهترهنرنيست

چنين گفتند خاديستان مکار

 

کنون خاديست  وانکل سام يارند

به ضد دين  حق دريک قطارند

به يک سنگر به يک حرف وشعارند

به جنگ ملت ما بيقرارند

شب وروزند درتلبيس وپيکار

 

ايا خاديست بی ناموس بی دين

ايا خفاش خودرا گفته شاهين

شکست توبه جنگ دين وآئين

يقينی هست وچيزی نيست  جز اين

ولو قصر سفيدت هم شود يار

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *