اى ‌مـــذّبـــذب — سيدحسيب مصلح

 

 

اى ‌مـــذّبـــذب

 


سيدحسيب مصلح

 

اى منـــافـــق لاف ز ايمــــــان مى زنى

حـــال سـخـن از مهـــرِ يـزدان مى زنى

ســـــــاليان ســــر بـازِ روســان بوده اى

حال تو حرف ازعشق وعرفان مى زنى

بـودى سـرخ و شــدى سبـز و حال سپيد

حرفِ خويش بر حسـبِ دوران مى زنى

دشــــمنِ اســـــلام و افغــــــــان بوده اى

حال تو لاف از ديـــن و انسـان مى زنى

عقــــــده ى تحقـــــير تــرا افسـون نمود

هــــم به نعـــل و هــم به سندان مى زنى

كى شــــــوى آگـه چــو من از ســــرّ نى

لاف چــــرا از روح و از جان مى زنى

ســـــاليـــان مــــداحِ دشــــــمن بـوده اى

ســـــرمه حال بــر چشمِ خوبان مى زنى

با جمـــالِ پــــر ز شــر اى دون صــفت

خــامِ خـــويش بــر جانِ مستان مى زنى

از ادب دورى چـــرا اى خـــود پســـــند

لاف زعلـــم و ديـــن و قـــرآن مى زنى

ايـــن بــــدان اى دشـــــمنِ حلـــم و حيــا

با نفـــــاقت خـــويش بـه زندان مى زنى

چـــــون ارازل بـــــد زبــــانِ بى وقــار

طعنــــه بـــر ســــردارِ مـردان مى زنى

چــــون شغال در حســـرتِ سلطان شدن

باز شــــقى دشــــنام به شـيران مى زنى

قاتـــــلِ مـــــردم بــــودى انــــدر وطــن

حال تـــو لاف ازحق و حِرمان مى زنى

در وطــن پنـــهان و اكنــــــون بهـر چه

حرف ز قـوم و جنگِ كيهــــان مى زنى

اى مـذّبـــذب خــامـــوشى در بـزمِ عــام

در خفــــا بـاز حــــرفِ پنهــان مى زنى

در وطـــن ويــرانى بـــود فــرهنگِ تــو

حال چو بوش تو حرفِ ارزان مى زنى

مــام و نامـــوس زيـرِ پا كــردى تو حال

حــرف ز نـــام و ننــگِ افغـان مى زنى

گشــته ويــــران كشـــور از كـــردارِ تو

بهــرِ چــه حال حـرف ز اِدهان مى زنى

خـــانه ها ويـــران نمــــودى اى قبيــــح

بى حيـا باز حرف زعـمــــران مى زنى

خلـــــقِ ما آواره گشــــت از ظلـمِ روس

از چــه حرف از خـانه ويـران مى زنى

بـود اســـاسِ راهِ تــــو جنـــگ و نفـــاق

حــال ســخن از مـــردِ كنـــعان مى زنى

خلـــق و پــرچــم نوكــــرِ روســـــانِ دد

باز به ســـينه ســــنگِ ايشـــان مى زنى

علــــت و معلــــول شـــده هم جفـــتِ هم

حال سـخن از چــپ و اخـــوان مى زنى

زيــــر نـامِ نظـــمِ نـــو ســـوختــى وطن

حال تو حرف از نظم و آرمـان مى زنى

اى حســــودى كــج نهــــادى پر نفــــاق

ازچــه حرف از حبّ و احسان مى زنى

خــود فـُــروختى اى خـبيـث حالا چـــرا

حرف ز ملك و حـق و هجـران مى زنى

خـــرمَنِ مــردم بســــوختى روز و شب

حال تو حرف ازكشت و دهقان مى زنى

باز چـرا و ز چـه تـــو اى خصمى بـشر

حـرف ز حكـم و امـر و فرمان مى زنى

زخمــــه هــا بــــر پيــــكرِ ملــــت زدى

حال ســخـن از درد و درمـــان مى زنى

قاتــلِ صـــد ها پــــدر بــــودى تــو حال

حــرف ز خشـــم و جورِ ثُبعان مى زنى

مـادران كُـشتى تــــو انــــدر شــهر و ده

حـال تـــو فـــرياد از يتيمـــــان مى زنى

طـالــبِ قتــــل و نفــــاق از بهــــرِ چـــه

بمب خويش بر جـــان طفـــلان مى زنى

زيــــرِ نـــامِ كـــار شــناسِ صــلح و داد

شــاد سـخن بــــر گــوشِ نادان مى زنى

رســــمِ قتـــلِ عـــامِ مـــردم كيـــشِ تـــو

حــال ســخن از عقـل و وجدان مى زنى

خاك فروش از بهـر چـه حــالا تــو گــو

خــارِ خويش بــرچشــمِ باغبـان مى زنى

خــود بِگـــــو اى خائينى ملــــى چـــــرا

باز تو حرف از عـدل و ميزان مى زنى

حق ستير از بهـر چـــه اى دون صــفت

حـال تو حـرف از شــقِ اُسـتان مى زنى

كـوچى گشـتى حـال تـو اى ميهن فروش

نـارِ خــويش بــر جـانِ تــركان مى زنى

دشـــــــمنِ آزادى بـــــودى در وطــــــن

حال تـوحرف از فرق و امكان مى زنى

اهـــلِ دانــش در فغـــان از دســت تــــو

از چـــه گـــام در خــطِ رنــدان مى زنى

زيـــر بنـــاىِ فكــــرِ تــو شـــرك و جدل

از چه حرف از نفــع و نقصان مى زنى

دشـــمنِ الله بـــــودى تـــو روز و شـــب

حــال ســخن از قــربِ جـــانان مى زنى

روزى آيـــد بــــاز كــــه بينـــــم بر مـلا

حـرف به شــعر و گل و بُستان مى زنى

مصلحــــا! در جنـگ خـير بر ضــد شر

خوب تو سنـگ برجان شيـطان مى زنى

 

 

سيد حسيب مصلح

ملبورن – آسترليا

20 مى 2008 ميلادى

بوش: جورج ويليم بوش

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *