ابيات وسخنان برگزيده (بخش دوم) — الحاج احمد شفيق شبنم

 

 

ابيات وسخنان برگزيده (بخش دوم)

ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم

 

 

ابيات برگزيده

 

خدايا چنان کن که انجام کار

تو خوشنود باشی و مارستگار

نه آن کن که فردا بميدان حشر

تو رنجيده باشی وما شرمسار

*******

روی وريا را مکن آئين خويش

هرچه فساد است زروی ورياست

کعبۀ دل مسکن شيطان مکن

پاک کن اين خانه که جای خداست

*******

شبنم تو ميانديش زغوغای رقيبان

آوازسگان کم نکند رزق گدا را

*******

خاک در ديده بسی جانفرساست

سنگ در سينه بسی سنگين است

بيند اين بستر وعبرت گيرد

هرکه را چشم حقيقت بين است

هرکه هستی وزهرجا برسی

آخرين منزل هستی اينست

آدمی هرچه توانگر باشد

چون بدين نقطه رسد، مسکين است

خرم آن کس که درين محنتگاه

خاطری را سبب تسکين است

*******

هرکه کارش از برای حق بود

کاراوپيوسته با رونق بود

*******

نشان مرد مؤمن با تو گويم

چومرگ آيد تبسم جهرۀ اوست

*******

دنيا همه هيچ وکاردنيا همه هيچ

ای هيچ زبهرهيچ بر هيچ مپيچ

 

 

سخنان برگزيده

 

زندان را بايد مثل شفاخانه دانست و مجرمان را مانند مريض.

بعضی اوقات برای غالب شدن، اول بايد شکست خورد.

طاقت ظالم نسبت به مظلوم کمتر می باشد.

مرگ هيچوقت مهلت نميدهد.

در مقابل چيزيکه نميتوان طاقت و مقاومت نمود، نيکی است.

اگر به زندگی گذشتۀ خويش به تعمق بيانديشيم، بالآخره به جايی ميرسيم که بغير از پدرومادر هيچ چيزی را نمی يابيم، پس بايد والدين را هميشه گرامی داشت.

رمز تندرستی: تا گرسنه نشده ايد چيزی نخوريد وقبل از آنکه کاملاً سير شويد از خوردن دست برداريد.

سفيدی کفن راديده يی سياهی گور را نه.

جلب اعتماد ديگران از بزرگترين سرمايه ها است که نبايد به هيچ قيمت آنرا از دست داد.

خائن ترين شخص کسی است که با شخصيکه بر وی اعتماد نموده است خيانت می کند.

اگر آتش را خاموش کرده نميتوانی، از آشپزخانه بيرون شو.

جزخدا از هيچ کسی مهراسيد وهرکسی که از شما هراسيد از او کناره گيريد.

کسانيکه به خود مغرور اند، پشيمان خواهند شد.

گرفتن دختر خوب مشکل، ولی نگه داشتنش آسان است، اما گرفتن دختر نا اهل آسان، ولی نگه داشتنش مشکل است.

زندگی بخاطرگذاشتن يک اثر هميشگی است.

وجدان يگانه محکمه ايست که حاجت به قاضی ندارد.

صدقه رد بلا است.

کارهای نيکی را که در نظر داريد انجام دهيد وهرگز از انتقاد حسودان مهراسيد.

زندگی برفی است در حال آب شدن.

وقتيکه ظلم از حد بگذرد، انصاف الهی عملی ميشود، پس نبايد ظلم را از حد گذراند تا قهر خداوندی مارا احاطه نمايد.

وقتی خوردی بالای بزرگی دست بلند می کند، در آسمانها برای انتقام او قسم خورده ميشود.

قوی می بخشد وضعيف انتقام می گيرد، چنانچه خداوند بزرگ می بخشد وبخشيدن را دوست دارد.

يک قلب پاک از تمام مناظر زيبای جهان زيباتر است.

روزگار آئينه را احتياج خاکستر کند.

تمرين پديد آورندۀ هنر است.

کرکتر انسانها در جسم نه، بلکه در روح آنها نهفته است.

دروازه به سوی خوبی ها به مشکل باز ميگردد.

کسی که اعتماد بر ديگران ندارد، اعتماد ديگران را نيز نميتواند حاصل نمايد.

يک تصوير يا نگاه اضافه تر از هزار لغت را بيان ميکند.

غم رزق مخور وانديشۀ مرگ مکن، کاين هردو بوقت خويش ناچار ميرسد.

دوچشم حريص دنيادوست را، يا قناعت پر کند يا خاک گور.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *