رباعیات چند سیاسی — محمد عزیز عزیزی

 

رباعیات چند سیاسی


محمد عزیز عزیزی

 

گــریزاز سیاست

از بس که سیاستِ جهان گشته چتل

آلوده به کـُشتار وبظلم است ودَغـَل

بسیار کسان از آن بترس اند وهِراس

چون مردم سالخورده گریزند زاَجَـــل

عزیزی- ساعت -11:50

دوشنبه 2013-03-04

 

ننگ بر این سیاست

دامان سیاسیـون بسی چـرکین است

دستان زیاد شان بخون رنگین است

دوستـی بچنین سیاسیون بدکـــردار

بر اهـــل دیانت و خـِرد ننگین است

عزیزی- ساعت 12:20

دوشنبه – 2013-03-04

 

خانه تکانی سیاسی

باید که سیاست جهان پاک شود

دورازکف دست خلق نا پاک شود

گر بیطرف وگوشه بمانند مردم

آبادی دنیا چو تلی خـاک شـود

عزیزی- ساعت 12:45

دوشنبه – 2013-03-04

 

داد از دست سیاست
از دست سیاست جهان داد کنیم

بر کاخ ستم همیشه فـــریاد کنیم

باید که بنـــای ظلم ویران گــردد

تا خـانــۀ عـــدل وداد آباد کنیــم

عزیزی- ساعت 00:20

دوشنبه 2013-03-04

 

سیاست چور وچپاول
ظالم که به پول وقدرت وزور خوش است

از حکـــم عدالت بـه وطن دور خوش است

همـکار بـــــه دزد و هم شریــک رهــزن

بر مال رعیت حملــــه وچُور خوش است

عزیزی – ساعت 15:50

یکشنبه – 2013-03-03

 

 

سیاست (قتل وقتال؟؟؟!!! )

مبنای سیاستِ جهـان قتل وقتـــال

از دست تنـی چنـد خبیث و دَجـَّــال

ای بیطرف وبیغرضِ بستـه دوچـشم

تو مـُرده نه ئی،کمی بکن قـال ومقال

عزیزی- ساعت 14:30

یکشنبه 2013-03-03

 

دوری از سیاست

گوینـد کسان که از سیــاست دورباش

بر ظلم وستم مبین وهم معــذور باش

معنیِ چنین سخـن گمـــانم این است

یعنی بجهان نظر مکن و کور باش

عزیزی- ساعت 14:00

یکشنبه – 2013-03-03

غسل سیاسی
امـــروز سیاسی شده این خامــۀ من

بر صفحــۀ فیسبوک همـــه نامـۀ مـن

آلوده شوم اگر به این سیاست کثیــف

باید کــــه بشویم بدن وجــامـــۀ مـن

عزیزی- ساعت 13:00

دوشنبه -2013-03-04

 

دست کشیدن از سیاست

گفتم که بعمـــر خود سیاست نکنــم

خود دعوی عقــل و یا کیاست نکنم

دیدم نتوان ز دین و، وجدان گُـُـذَرم

از سنگــرپاک حـق حِراست نگـنـم

عزیزی- ساعت 00:15

دوشنبه -2013-03-04

 

سیاست اسلامی ضامن بقای دین ومملکت است
در اصل ، سیاست اینچنین میباشد

از بهــر حفاظ ملک ودین میبـاشد

گـردور شوند ازاین سیاست مـردم؟

نه دین ونه خلق وسر زمین میباشــد

عزیزی- ساعت 12:10

دوشنبه – 2013-03-04

پایان
—————–

محمد عزیز (عزیزی)
14 حوت سال 1391 هجری شمسی
مطابق به : 22 ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری
برابر به : 2013-03-04 میلادی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *