فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357—- محمد عزیز عزیزی

 

فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357

 


سرودۀ: محمد عزیز عزیزی

 

آغاز شام تیرۀ خونبـار هفــت ثـور

بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور
ریختند خونهای زیادی  به هر طرف

آن گرکهای  وحشی وکفتار هفت ثــور

عزیزی- ساعت 02:06

شنبه 2012-04-28

******************************

رهبر خلاق هفتم ثور

—————–

ثوری که جز شیـــار زمین او هنـــر نداشت

عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت

با این صفات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد

چــــون حزب ، ثور بهتری از او دگر نداشت

عزیزی- ساعت 18:20
2012-04-28

******************************

کودتای ثور وبیخدایان وحشی

——————————-

آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد

در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد

زان آتشیکه خلقی مزدور بر فروخت

با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد

عزیزی- ساعت 02:30

شنبه – 2012-04-18

******************************

دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال 1357

————————-

از هفت ثور هر چه شود گفته در جهان

آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟

صدها کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است

تا شمۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان

عزیزی- ساعت 12:20

شنبه – 2012-04-28
******************************

دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان

————————————–

از هفت  ثور، پرسی ،به مـردم چکار کرد؟

گویم که کـُشت وخون بسی بیشمـــار کـــرد

دیگر چه بود حاصل آن کـــــودتــا به ملک ؟

یک گله گاو ؟! خــــاک وطن را شیـار کــرد

عزیزی- ساعت 11:25

شنبه – 2012-04-28

******************************

حاصل کودتای ثور

———————-

دانی چه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟

کشتار خلق ،محبس وزندان ظلم وجـَور

بعــد از هجوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک

افغـان ندید فاجعـۀ  اینچنین ،بَـه ـدَور

عزیزی – ساعت 15:25

شنبه -2012-04-28

******************************

حاصل کشت غلامان ثور روس

———————————
  ثــور جـُـز شیار خانـۀ مردم  دگر نداشت
 غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد  او هُنر نداشت
تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطـــــن
جــز کـُشت وخون نسل بشراو ثمرنداشت

عزیزی- ساعت 11:50

شنبه -2012-04-28 18

پــایـــــان
******************************

محمد عزیز( عزیزی)

نهم ثور سال 1391
مطابق به 29 جمادی الثانی  سال 1433

مطابق به : 2012-04-28  میلادی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *