احمد ومحمود بگزار، مايکل اغيارکيست!؟ — سليمان شاه صوفی زاده

 

احمد ومحمود بگذار، مايکل اغيارکيست!؟

 

 

 

سا لها درملک ما غم باعث اين کار کيست؟

ظالم و مظلوم کی و، خادم  و غدار کيست؟

گه به پاکستان وگه ايران و گاهی  د يگری

زادگاهش اين وطن، بيگانه را همکارکيست؟

کس به روس وکس به امريکا غلام زرخريد

آخر اين مام وطن را اهل وخدمتگار کيست؟

دين و آ ئين وطن را نيز کردند زير پا

ناسپاس اهل خويش و، ياورجبار کيست؟

مُهر وبرچسپ ونشان وتاپه دارد هررژيم

بر جبين کوبد مخالف را، ندانی يارکيست؟

خلق وپرچم، شعله يی، افغان ملت، هم اين وآن

وين مجاهد، طالب واخوانی واشرار کيست؟

هر زمان قربانی  وايثارگر اين ملت است

ليک نام ازحزب واز رهبربود، هوشيارکيست؟

اينچنين امروزهم  کتمان حق رايج  بود

کس نداند روز وشب در کوشش وايثارکيست؟

آنکه  مردانه  دفاع  از دين وميهن ميکند

گرچه طالب نيست، طالب گويدش، مکارکيست؟

افتخار  ملتت ريزند  پای  د يگران

اين قيام مردمی را منکر وانکار کيست؟

مينمايند قطع بازويت بدستت هموطن

احمد ومحمودبگذار، مايکل اغيارکيست!؟

مذهب و قوم ولسان وسمت ابزارش بود

در کمين است دشمن و، واقف زاين اسرار کيست؟

تا به کی چال و فريب  دشمن جان ميخوری

بی خبراز آنکه، کی آسوده وبيمار کيست؟

اين قدر جور وجفا با خود چرا ای هموطن؟

تيشه بر پايت زنی، آخرتراغمخوار کيست؟

کشورت در خاک وخون غلطيده تو در عيش ونوش

گر نينديشی نجاتش، فاعل اين کار کيست؟

ای خدا! تسخير کردند ديگران ماه ومريخ

ماهمه در خواب غفلت، آدم بيدار کيست؟

هريکی بالنوبه مسؤليم حسب وسع خويش

ورنه اهل اين وطن را حامی وانصار کيست؟

گرنسازيم ما يکی سعی و تلاش و جد وجهد

ای برادر تو بگو، محکوم اين ادوار کيست؟

بر نميخيزد صدا از يک دست، ای هموطن!

دست با دستان بده ، از اتحاد افگار کيست؟

دشمن ما دشمن نامرد ومکار وقوی است

در مقابل زيرک و هم صاحب افکار کيست؟

اتحاد و اتحاد و اتحاد است چاره ای

ورنه غالب بر چنين يک دشمن خونخوارکيست؟

صوفی زاده باز دار قلبت به هر فرد وطن

ورنه دراين کشورت خالی زاستفسارکيست؟

 

سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *