غــم دل — محمد عارف يوسفی

 

با عرض سلام این شعررا سال پار بتاریخ هفتم نوامبر سال 2007 بعد از حادثه ی المناک بغلان که در پهلوی سایرین ده ها طفل معصوم و بیگناه را نیز بشهادت رسانید نوشته بودم چون تازه علاقه به نوشتن شعر گرفته بودم و دومین شعری بود که سروده ام ازینرو نقایص زیادی داشت و فعلاً که ازان حادثه یکسال میگذرد خواستم این شعر را دوباره بمناسبت یادبود آن روز بازنویسی کنم و ضمن تغییرات در شعر چندین بیت نیز اضافه گردیده است.

 

غــم دل

 

محمد عارف يوسفی

 

وطنــــداران دلـــم غـــم دارد امـروز       وطـــن انـــدوه و ماتـم دارد امـروز

بـــــرآمــــد آ فُـتــابِ تیـــــره بختــی      سعــا د ت عمــرِ شبنـم دارد امـروز

بـــه سینـــه میهن ویــــرانـه ی مــن      غـــم د نیــــا و عـــالـــم دارد امـروز

وطـن د رسوگِ طفــلِ نـا مُــرا د ش      فـغـــا ن و د رد پیهــــم دارد امـروز

زکـــوه وجنگـل و دریــا و صحــرا      همـــگی وضعِ بـر هـــم دارد امـروز

تو گویی سنگ و چـوب و آب وآتش      پــــــــلانِ قتــــــلِ آ د م دارد امـروز

زخـــونِ پا ک  و معصـومِ صغيران      زميــن و خــاکِ ما، نـم دارد امـروز

سفیــد و سرخ بهــم آمیـختـه یـا رب      دو رنـگی عـزمِ محکــم دارد امـروز

که آب و خون، دلِ مـا د ر ز گـریه      بـه چشم و گـونه مـدغــم دارد امـروز

زميــن و آسمـــا ن شهـــرِ بغـــلان      مصیبــت هــای پیهــــــم دارد امـروز

نــوای طفلکـا نش گشتـه خــامـوش      صــدا ی بـا روت و بــَم دارد امـروز

تنِ بسمــل و دست و پــای طفــلان      فتاده هـــرسو. دل وَهـــم دارد امـروز

حِنـا میبـود به شادی،خون وباروت*    نــداشت هیچگـاهُ ،هـردم دارد امـروز

سپاس ناتـو! کـه جشنِ عروسی مـا*    بـجـــای گـُـل بــه سر بَـم دارد امـروز

ز خـــونِ کـُـشتــگـــان سرزمـینــم      بـه هــر گـوشه وطـن یـَم دارد امـروز

بَهَـر جايی که افغان اسـُت زين غـم      يقيــن کــه چــشم پُـرنـــم دارد امـروز

چی ظلـم ست بـر سر اولاد کشور      کـــه دولت قلب بيــرحــم دارد امـروز

به فکرِ گشنـه و بیچـاره کس نیست      بـه حقش هـــر که ستـــم دارد امـروز

ز اربــابِ وزارت تـــا ریــــا ست      صــداقــت اکثــرش کــم دارد امـروز

وزیـــر و والـی و رئیس و قـاضی      ز یـکسر شـــوق دِرهـــم دارد امـروز

دریغــــا جمعِ بیـرحــم و قسی قلب      بــد ستِ خــویشُ پـرچــم دارد امـروز

زن و مرد و جوان و پیر وکود ک      همـــــه شــا ن قلب د ژم دارد امـروز

ز حـالِ زارِ ایـن میهـن چی گـویــم      فضـــای چــــون جهنـــم دارد امـروز

چه مردمانِ خوشبخت دیگــراننـــد      نصیــبِ شــــاد و خـُـــرم دارد امـروز

ولـــی قـــامـوسِ بخت مـا د ریغـــا      نشــــاط و خـُـــَرمی کــم دارد امـروز

اگـر چه صلح و آرامی و وحــد ت      همــــــه نیـــــازِ مُبـــــرم دارد امـروز

مگر ای "یــوسفی" تو نـاله کم کن      صــدای نــالــه کـــی دَ م دارد امـروز

نمیدانی کـــه د ردت نـــزدِ بیــد رد      بهـــایِ کمتـــــر از کـــم دارد امـروز

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

هشتم نوامبر 2008

08-11-2008

 

* این ابیات را به ارتباط  فاجعه ی بمباردمان نیروهای ناتو دریک محفل عروسی که چند روز قبل در شهر قندهار انجام داند و سبب شهادت ده ها وطندار بیگناه ما بشمول عروس و داماد گردید اضافه نموده ام.

و واژه ی شادی درین بیت منظور از عروسی هست.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *