طريقۀ ساده وآسان متدين شدن ومتدين ماندن در محيط های ناسالم — الحاج احمد فريد عارفی

 

طريقۀ ساده وآسان متدين شدن ومتدين ماندن در محيط های ناسالم

 

 

تحرير وارسال: الحاج احمد فريد عارفی

 

خواهران وبرادران عزيز، شايد شما هم در طول گفت وشنود های روزمره در مقابل اين سوال که خود را چطور ميتوانيم اصلاح نمائيم، به اين جوا ب ها برخورده باشيد که: اين بسيار مشکل است که صد در صد متدين شويم ويا اينکه در شرايط ومحيط های نامناسب حفاظت نمودن خود از گناه کار خيلی ها مشکل است و امثال اين ها.

 

اينک خدمت شما نسخۀ فوق العاده ساده وآسان ارائه ميگردد که نه ضرورت به وقت معين دارد ونه وضو ويا ساير آماده گی ها. شما نيز يکبار کوشش نموده واين نسخه را بالای خود تطبيق کنيد، اگر مؤثر بود برای ديگران نيز توصيه کنيد.

 

            چند لحظه ای ( اگر بوقت قبل از خواب باشد بهتر است) را به خود اختصاص داده وخود را از تمام امورات دنيوی فارغ بسازيد. با فکر جمع ومتمرکز گناهانی را که ترک آنها برای تان مشکل ويا حتی خود را در مقابل انها عاجز ومجبور فکر ميکنيد از قبيل دروغ، زنا، غيبت، بی حيايی، بی حجابی، سود از طريق بانک يا اشخاص، ديدن فلم های نامناسب، تماس با حرام وغيره تمام افعال نا مشروع را به نظر خود مجسم نموده وقلباً از همۀ آنها توبه و استغفار نماييد. بعد از آن از همۀ آنها اظهار ندامت وپشيمانی نموده چنين دعاء نماييد: (خداوندا! من عاجز، ناتوان ومغلوب هستم ودر مقابل محيط، نفس وشيطان کمزور وضعيف هستم، ولی تو کمک کنندۀ ضعيفان ودستگير ناتوانان هستی، بمن از فضل وکرمت همتی عطا فرما تا اين همه گناهان را رها نموده، در مقابل محيط ناسالم جامعه مقابله نمايم. ای خداوندا! تو مرا کمک کن که بغير از ياری و کمک تو هيچ عملی انجام يافته نميتواند).

 

اين عمل را بدون تأخير شروع نمائيد، چه خواهيد ويا نخواهيد وچه قلباً آمادۀ اين کار باشيد يا نباشيد، ادامه بدهيد. اگر قلب شما با شما همکاری ننمايد، زبان شما در اين زمينه همکار خواهد بود.

            اين کلمات را دائماً تکرار نماييد، رفته رفته با گذشت زمان متيقن باشيد که قلب شما نيز با شما شروع به همکاری نموده اگر امروز به مشکل حاضر هستيد تا يک دو دقيقه ئی را درين مسير صرف کنيد، بخواست خداوند (ج) روزی خواهد رسيد که ساعت ها درين مورد مصروف خواهيد بود.

بخاطر بايد داشت که برای هر مسلمان چه مرد وچه زن، مفيد وضروری است تا زندگی بيست وچهار ساعته خويش را مطابق موادات ذيل عيار بسازد تا سعادت دنيوی واخروی را نصيب گشته مورد رحمت وبرکات خداوند (ج) قرار گيرد:

1-      به اندازۀ قدرت وتوان خويش علم دين را توسط مطالعۀ کتب ويا پرسيدن وآموختن از علما کسب نماييد. (تحقيق کنيد نه تقليد)

2-      از تمام گناهان دوری کنيد. ( چه صغيره وچه کبيره)

3-      اگر سهواً کدام گناهی از نزد تان سر بزند فوراً توبه کنيد. (تکرار نه نماييد)

4-      حق کسی را پايمال نکنيد، کسی را توسط زبان ويا دست تان تکليف ندهيد، وبه کسی بدی نکنيد. (چه با از خود وچه با بيگانه)

5-      به مال دنيا محبت نداشته باشيد، علاقه ودلچسپی به آن را در دل تان جای ندهيد.

6-      در فکر خوردنی ها وپوشيدنی های گوناگون نباشيد وبه داشتۀ خود قناعت کنيد.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *