پــــــــد ر — محمد عارف يوسفی

 

این شعر گونه را بیا د مرحومی پدر بزرگوارم سروده ام خداوند پاک روحش را شاد داشته باشد و با تمنای اینکه همراه  تمامی گذشتگان مسلمانا ن مورد عفو خویش قرار داده فردوس برین نصیب شا ن گرداند. آمین

 

 

پــــــــد ر

 

محمد عارف يوسفی

 

یـارب چی سخت تمام شد دهـرم چو بی پـد ر کـرد        مـــــرغ سعــا د تـم را بشکسته بــــال و پـر کـرد

کـی میـــرود ز خــاطـــر آن لحظـــه ی غـــــم آور        کـز مـــرگِ پـــــدر مــــرا بــــرادرم  خبــر کـرد

لــــرزیــد د ل و تپیــد م جـــانـم بـــه شور و افتـا د        گــویی کـــه صبــر و آرام از پیش من سفـر کـرد

مشکل تـــوان نــــوشتـن احــــوا ل و حــــا لت د ل        در غـــربت ایـن مصیبت بر من چی بد اثـر کـرد

پیمـــــود ن رهء غـم یـــارب چــه سخت و دشــوار        در حیـرتـم کــه ایـن دل آنــد م چسا ن بـــدرکـرد

بخشا بـــــه رحمت خـــود یــارب تـــو وا لــد م را        گفتــــی قبــــول نمـــــایـــم دعــا اگــــر پسر کـرد

آواز نــــازنینش در گــــــوش مـــن هنــــوز هست        تـــلا وت کـــلا مت، همیشـــــه هــر سحـــر کـرد

جنت نصیب او کـــــن یـــارب دعـــا کنــــم ایــــن        او در عبـــا د ت تـــــو عمـــرِ عـــزیـز بسر کـرد

روحِ مبــــــارکش را شا د و خـُــــَّرم نگهــــــــدار       عفـــو کـــن هـــر خـطا یـی در زنـد گی اگـر کـرد

«یــوسفـی» دارد دعــــا ، صبـــر عـطا کـن خــدا        در هــــر کجــایــی اگــر کسی ز کس گــذ ر کـرد

 

محمد عارف یوسفی

آمستردام

شانزدهم نوامبر 2008

16-11-2008

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *