تفاوت در مقادیر اوقات و ازمان

 

تفاوت در مقادیر اوقات و ازمان

 

امروز حقيقت وقت وزمان يک دست آورد اثبات شدۀ سائنسی بوده، که تئورئ نسبیت عالم سائنسی مشهور انشتاین  Einstein آنرا دراوائل قرن بيستم آشکار نمود. تا آن زمان هنوز معلوم نبود که وقت وزمان وابسته ومنسوب بوده ، ونظر به چگونگی رويدادها تغير ميکند. اما عالم مشهور سائنسی " البرت انشتين " اين دست آورد را به اثبات رساند که وقت وزمان محتاج ومنسوب به نوعيت، حجم، وسرعت ميباشد. مانند اوقات مختلف همچو سال نوری که از سال شمسی وقمری ما خيلی ها تفاوت دارد.

به هرحال، قرآن کريم قبلاً اين موضوع را توضيح نموده وبيان داشته که وقت وزمان وابسته ومنسوب حالات و چگونگی رويدادها و پديده های ديگرميباشد ودرآيات متعدد قرآنی چنين ميفرمايد: " … و( هرآئينه ) يکروز نزد پروردگارت بمثابه هزار سال است ازآنچه شما ميشماريد" سورۀ (22) الحج، آيۀ 47.

" به تدبير فروميفرستد امر را از آسمان بسوی زمين، باز بالا ميبرد آنرا( آن امررا) به جانب او در روزيکه اندازۀ آن هزار سال است از آنچه که شما ميشماريد  " سورۀ (32) السجده، آيۀ 5.

" بالا ميروند فرشتگان وروح بسوی اودر روزی که هست مقدار آن پنجاه هزار سال". سورۀ (70) المعارج، آيۀ 4.

 

منبع: سايت انگليسی زبان هارون يحيی

ترجمه وتلخيص: سليمان شاه صوفی زاده

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *