کوهِ عاطفه — محمد عارف يوسفی

 

روز زن را برای تمامی زنان بخصوص زنان غمدیده ی کشورم تبریک گفته آرزوی خوشبختی همیشگی ایشان  را از بارگاه ایزد متعال دارم.

 

کوهِ عاطفه


محمد عارف يوسفی

 

روز تــو بـادا مبـــارک بـر تـو زن

ای تــوکــوهِ عـــاطفـــه انــدر بــدن

تــو گـــل زیبــای هـر بـاغ و چمــن

ای تو سوسن ای توریحـان، نسترن

گنـج تـویی و رونـقِ هـــرخـانـه تــو

مـادری تـو، ای زنِ شیـرین سخــن

مـــادری، هـــر آدمــی را، میشــود!

هــر کــه آزارت دهــد، غرق شجن

مـردی گـر زن را زنـد رویش سیـاه

رب زنـد آنرا چــو گــویـد، زن بزن

مرد وزن را نیست تفـاوت نزد رب

گـر بــود تنهـا به تقوا هست، و فـن

مـا همـه انسـانیــم،  یکسـانیــم همه

اریکی کم بود، نه مرد بودی نـه زن

بس کنیـد دیگــر خشـو نت بـرزنان

بگسلیــد ایــن شیــوه و رســمِ کهــن

قـــدر همسـر دانـی ای مــردِ نیـکــو

زنــدگی ات را دیـگــر بر هـم مـزن

ای بــرادرر ارزش  خواهـر  بــدان

بـاز کــن از پـایش هرظلـم را رسن

رحــم اگــر بر دختــرخــود میــکنی

از غـم و دردش نگهــدار جان و تن

——-

خـواهـمت شـاداب و شادانت همیش

ای زن مـظـلــوم و تنـهــــای وطــن

مـا همگان از دل و جـان بر تـو زن

یک زبـان گـو ئیم مبـارک روز زن

 

هشتم مارچ ۲۰۰۹

۰۸-۰۳-۲۰۰۹

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *