هــجــران —– جواد هجری

هــجــران

تا بكى رنج برم از غم هجران آخر
چند بينم همه شب خواب پريشان آخر

تا كه اين فرقت ياران بكشد آه و فغان
مرغ د ل از قفس سينۀ سوزان آخر

باچنين وضع ندانم كه چه سان خواهم كرد
من غم د يده و شبها ى زمستان آخر

اى خدا! رحم بمن كن كه درين عهد شباب
كشته من را غم و اندوۀ فراوان آخر

صبر كردم به اميد يكه شود شاد دلم
عمر بگذشت و نديدم لب خندان آخر

گربدين وضع شب هجربه پايان نرسد
ميرود ا ز تن ا فسردۀ من جا ن آخر

هجريا ! پيشۀ خود ساز شكيبا يي را
ميشود اين شب هجران تو پايان آخر

جواد هجري

رجوع به صفحۀ اصلی اشعار دری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *