سامی يوسف کيست؟

 

 

سامی يوسف:

سامی يوسف درماه جولای سال 1980 در يک فاميل هنرمند آذری تولدشده، و در طفوليت با پدرومادرش به لندن رفته وتا امروز درآنجا بود وباش دارد.

هنرموسيقی بخشی از سرگرمی های عمدۀ زندگی سامی يوسف ميباشد. تمرينات موسيقی رانزد پدرش که يک کمپوزيتور، شاعر وموسيقی دان معاصر بين المللی ميباشد آغاز نموده است. سامی نواختن اقسام مختلف آلات موسيقی را از آوان خوردسالی اش آموخته واستعداد فوق العاده اش را در بخش های مختلف موسيقی مخصوصاً سرودن شعر و کمپوز به جهانيان ثابت نموده است.

بعمر 18 ساله گی در يکی از اکاديمی های مشهور موسيقی بنام " Royal Academy of Music " که يکی از مشهورترين ومهم ترين انستيتيوت های جهان به شمار ميرود ودرلندن موقعيت دارد شانس آموختن و مطالعه درمورد کمپوزيشن را دريافت نمود.

آواز خوش وزيبای سامی يوسف مکمل ومزين کنندۀ شناخت فوق العاده وی درمورد نوت های موسيقی وهارمونی ميباشد. وی شناخت وافری در مورد تيوری ومقام های موسيقی شرق نيز دارد.

واقعاً کمتر اتفاق میافتد که افرادی چون سامی را که دارندۀ استعداد های متنوع و گوناگون وشخصیت متواضع است به آسانی دريافت نمود. سامی یوسف علاوه از خوبی های زيادش، يک انسان پرهيزگار و خیر اندیش بوده و ازهنر موسیقی اش بصفت یکی از وسایل رسانیدن پیام خیر و نیکی استفاده مينمايد.

اين جوان برتانيوی، نه تنها دربين مسلمانان جهان، بلکه دربين غير مسلمانان وهمۀ جهان از شهرت ومحبوبيت خاصی برخوردار است. وی روش وميتود کاملاً تازه وجديدی را برای متوجه نمودن نسلهای جوان خاصه جوانان مسلمان به مسؤليت های شان اختيار نموده است.

سامی همۀ افتخاراتش را ازقبيل شناخت موسيقی و کمپوز، آشنائی وتوانایی دراستفادۀ انواع آلات موسيقی وغيره را مربوط به زحمات پدرش ورهنمائی های نيک وی ميداند.

از آوان خوردسالی ونوجوانی اش دوستان و آنانیکه وی رادیده بودند، درک میکردند که وی هنرمند خوب وخوش آوازی بوده و از شهرت بسزایی برخوردار خواهد شد. نشر اولين البومش بنام "آموزگار" درماه جولای سال 2003 نام سامی يوسف را ورد زبان همۀ جهانيان مخصوصاً مسلمانان نمود. اين البومش که آهنگهایش به زبانهای عربی وانگليسی ميباشد، پر فروش ترين البوم جهان دربين هنرمندان مسلمان شمرده شده است. البوم دومی سامی بنام " My Ummah " که در سال 2005 بدست نشر سپرده شد، به شکل دو نسخه تهيه گرديده است: يکی با موسيقی کامل، وديگری محض با طبله ودف ودنبک.

همۀ آهنگ هايش ارتباط با مفاهيم و ارزش های اخلاقی و اسلامی داشته، بيانگر مشخصات اخلاقی وعادات حقیقی مسلمانان ميباشد.

وی سهم فعال وپیوند عميقی با ارگانها ومؤسسات خيريه ای که در کمک رسانی وهمدردی با انسانهای بی بضاعت وفقيرفعاليت میکنند دارد، تا جاییکه پول اکثر کانسرت های خودرا درکارهای خيريه وبشردوستانه مصرف ميکند.

وی تصميم دارد البوم سومی اش را در اواخر سال جاری 2007 به جهانيان عرضه نمايد. اما دو آهنگ البوم سومی اش را قبل از نشر آن در کانسرت های "Wembley " سفر آيالات متحدۀ آمريکا که از طرف مؤسسۀ خيريۀ "Islamic Relief " سازماندهی شده بود، سروده است.

سامی زبانهای انگليسی، فارسی وآذری را خيلی صريح صحبت ميکند، وبا بعضی از زبانهای ديگری چون ترکی، عربی واردو نيز آشنائی دارد، چنانچه به اين زبانها نيز آهنگ هایی سروده است.

پروسۀ چهانی شدن شهرت سامی يوسف نسبت به همۀ هنرمندان مسلمان خيلی سريع بوده، و آینده های درخشان تری برای این هنرمند با هدف و نیک سرشت را ارزومندیم.

"صدای افغان"

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *