وای برحال ما — فضل الرحيم رحيم

 

 

 

وای برحال ما

 


باز تابستان آمد به پایان، زمستان سرد  است  و ما

تابهار آینده  ما در رنج ، پیچ در پیچ وای برحال ما

 

غم  خرچ تیل وچوپ زمستان ما را  فرسوده است

چوردالر و یورو  مقامات را غرق مستی ساخته است

 

باز تابستان آمد به پایان، زمستان سرد  است  و ما

تا  بهار آینده  ما در رنج ، پیچ در پیچ وای برحال ما

 

خلاف و ناسزاسرزند ز مقامات ، گوش و بینی برُند زما

باز با نیشخند  گویند :  از ازل رفته است چنین تقد یر ما

 

باز تابستان آمد به پایان، زمستان سرد  است  و ما

تا  بهار آینده  ما در رنج ، پیچ در پیچ وای برحال ما

 

کارد به استخوان رسید آ سمان شنید  ناله و فریاد  ما

غرق اندر در عیش ونوش مقامات بیخبر از درد ما

 

باز تابستان آمد به پایان، زمستان سرد  است  و ما

تا  بهار آینده  ما در رنج ، پیچ در پیچ وای برحال ما

 

کی شوند، از خر شیطان پائین این عجایب د لقکان

تا که پرده ئی رسوائی پایان  یابد  در  خاک ما

 

باز تابستان آمد به پایان، زمستان سرد   است  و ما

تا  بهار آینده  ما در رنج ، پیچ در پیچ وای برحال ما

 

فضل الرحیم رحیم

06.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *